Декларативне програмування

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.03.E.064
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: доцент Левус Євгенія Василівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання основних принципів декларативного програмування, відмінних від традиційного програмування; • знання основних методів і конструкцій, які використовуються у функційному та логічному програмуванні для написання прикладних програм; • вміння створювати та відлагоджувати програми мовами декларативного програмування у відповідних середовищах програмування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи програмування Алгоритми і структури даних Технології штучного інтелекту в інженерії даних
Короткий зміст навчальної програми: Парадигми програмування. Загальна характеристика функційного програмування. Поняття S-виразу. Лямбда-обчислення. Базові примітиви функційному програмуванні. Побудова рекурсивних функцій. Функції вищих порядків. Програмування кероване даними. Пролог - як мова розробки систем штучного інтелекту та систем аналітичних перетворень. Числення висловлювань. Бектрекінг. Поняття про терми. Факти і правила. Рекурсивне представлення даних і програм. Керування бектрекінгом. Робота зі структурованою інформацією.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль включає захист 6 лабораторних робіт з усним опитуванням та письмовими звітами (2+4+4+5+5+5=25 %) та письмовий тест (20%). Для захисту лабораторних з балами встановлюються крайні терміни. За межами крайніх термінів роботи оцінюються в 0 балів; • контрольний захід - екзамен: письмово-усна форма (50+5=55%)
Рекомендована література: 1. Заяць В.М., Заяць М.М. Логічне і функціональне програмування. Системний підхід. Підручник. – 2-ге видання, випр. та доповн. – Рівне : НУВГП, 2018. - 422 с. 2. Шевченко І.В. Функціональне та логічне програмування (Частина 1. Функціональне програмування) / І.В. Шевченко, Ю.А. Кузнецова, М.О. Сьомочкін–Навч. посібник з виконання лабораторних робіт. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк.авіац. ін-т », 2020. –92с. 3. J. R. Fisher. Introduction Prolog Tutorial [Electronic resource]. - Access mode: https://www.cpp.edu/~jrfisher/www/prolog_tutorial/pt_framer.html 4. Visual Prolog. Multi paradigm programming language [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visual-prolog.com/. 5. PLT Scheme is a Racket [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://racket-lang.org/new-name.html
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).