Проектування та розробка ігор

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.02.E.057
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Асистент Цимбалюк Тетяна Михайлівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни є ознайомлення студентів з процесом розробки ігрових застосунків та його етапами, тенденціями та особливостями розвитку ігрового ринку в різні періоди часу, визначення ролі геймдизайнера в процесі розробки, а також набуття практичних навичок розробки ігор, навичок роботи з ігровим рушієм Unreal Engine та з допоміжними ігровими ресурсами.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. фахові компетентності: 1. Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування. 2. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем. 3. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення. 4. Здатність продемонструвати знання і розуміння елементів теорії алгоритмів, необхідних для створення комп’ютерних ігор. 5. Здатність застосовувати методи штучного інтелекту та машинного навчання для створення спеціалізованого програмного забезпечення мультимедіа та ігор. 6. Здатність застосовувати принципи та найкращі практики створення комп’ютерних ігор.
Результати навчання: 1. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційнодовідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. Методи навчання і викладання: Лекції, лабораторні роботи - інформаційно-рецептивний метод, евристичний метод. Самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та екзаменаційний контроль. Виконання та захист лабораторних робіт. Вибіркове усне опитування. 2. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення. Методи навчання і викладання: Лекції, лабораторні роботи - інформаційно-рецептивний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота – дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та екзаменаційний контроль. Виконання та захист лабораторних робіт. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль. 3. Вміти проектувати та конструювати комп’ютерні ігри, використовуючи технології віртуальної та доповненої реальності. Методи навчання і викладання: Лекції, лабораторні роботи - інформаційно-рецептивний метод; евристичний метод. Самостійна робота – репродуктивний метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та екзаменаційний контроль. Виконання та захист лабораторних робіт. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль. 4. Вміти програмувати інтелектуалізацію ігрових процесів, використовуючи технології штучного інтелекту. Методи навчання і викладання: Лекції, лабораторні роботи - інформаційно-рецептивний метод; евристичний метод. Самостійна робота – репродуктивний метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та екзаменаційний контроль. Виконання та захист лабораторних робіт. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль. 5. Вміти використовувати ефективні методи та технології проектування ігрових застосунків. Методи навчання і викладання: Лекції, лабораторні роботи - інформаційно-рецептивний метод; евристичний метод. Самостійна робота – репродуктивний метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та екзаменаційний контроль. Виконання та захист лабораторних робіт. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль. 6. Знати можливості сучасних професійних інструментів (бібліотек, ігрових рушіїв, спеціалізованих пакетів тощо) та вміти їх використовувати для розроблення комп’ютерних ігор та мультимедійних продуктів. Методи навчання і викладання: Лекції, лабораторні роботи - інформаційно-рецептивний метод; евристичний метод. Самостійна робота – репродуктивний метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та екзаменаційний контроль. Виконання та захист лабораторних робіт. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи програмування Комп’ютерна графіка Програмування штучного інтелекту для ігор Технології мультимедіа Віртуальна реальність
Короткий зміст навчальної програми: Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості архітектури ігрових застосунків, процес та етапи розробки, особливості організації робочого процесу створення гри, основи проектування ігрових програм, сучасні методи та технології розробки ігрових додатків за допомогою візуального інструментарію середовища Unreal Engine.
Опис: Історія відеоігор Сучасний стан індустрії розробки комп’ютерних ігор Менеджмент проекту створення сучасної комп'ютерної гри Реалізація проекту гри. Ігровий дизайн Реалізація проекту гри. Виробництво, випуск та підтримка гри Видавництво ігор, маркетинг та бізнес-складова Середовища для розробки ігор. Unreal Engine 4.x Створення проекту в UE4. Основні панелі едітора. Структура проекту. Робота зі сценою. Завантаження об’єктів Що таке Actor. Життєвий цикл Актора Огляд структури геймплею. Життєвий цикл гри. Що таке GameMode, GameState, Pawn, Character, PlayerController, Camera. Blueprints Система анімацій. Опрацювання зіткнень об’єктів UI & HUD (кнопки, вивід тексту) Звукові ефекти Multiplayer в UE4
Методи та критерії оцінювання: 1) Захист лабораторних робіт включає демонстрацію програм та оформлення письмових звітів до лабораторних робіт. 2) Усне опитування відбувається на лабораторних заняттях та під час здачі екзамену. Опитування здійснюється за питаннями зі сформованих списків до кожної лабораторної роботи та екзамену. 3) Тестування відбувається у ВНС під час контрольного заходу (поточного опитування) та під час екзамену. 4) Екзамен складається з письмової компоненти (тест) та усної компоненти (індивідуальне опитування).
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль включає захист 6 лабораторних робіт з усним опитуванням та письмовими звітами (45=45%); • контрольний захід - екзамен: письмово-усна форма (50+5=55%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Впродовж семестру передбачається виконання та захист 6 лабораторних робіт. Перед виконанням наступної лабораторної роботи студент повинен захистити попередню виконану і оформлену лабораторну роботу. Після захищених всіх лабораторних робіт студент отримує допуск до екзамену. Максимальні оцінки за лабораторні роботи виставляються при успішному виконанні та захисту робіт: Виконання всіх встановлених в методичних вказівках вимог до програмного забезпечення та демонстрація його успішного виконання; Відповіді на питання щодо реалізації програми; Модифікація програми (на вимогу викладача для підтвердження самостійності виконання роботи), Відповіді на питання викладача за темою роботи. Розподіл балів за лабораторні роботи: Лабораторна робота №1 - 5 балів Лабораторна робота №2 - 7 балів Лабораторна робота №3 - 8 балів Лабораторна робота №4 - 9 балів Лабораторна робота №5 - 9 балів Лабораторна робота №6 - 7 балів
Рекомендована література: 1. W. Sherif. Learning C++ by Creating Games with UE4. – Packt, 2015. – 342 p. 2. J. Shell. The Art of Game Design: A book of Lenses. – A K Peters/CRC Press; 2nd edition, 2014. – 600 p. 3. S. PV. Unreal Engine 4 Game Development Essentials. – Packt, 2016. – 266 p. 4. A. Tavakkoli. Game Development and Simulation with Unreal Technology. – A K Peters/CRC Press; 2nd edition, 2018. – 698 p. 5. Лугова Т.А., Блажко О.А. Проектування комп’ютерних ігор для навчання : навчальний підручник. – Одеса : ФОП «Побута», 2018. – 212 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).