Технології мультимедіа

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.02.E.058
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: к.ф.-м.н., доцент Горечко Олександр Миколайович к.ф.-м.н., асистент Івасько Наталія Михайлівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни є опанування методами обробки мультимедійної інформації і особливостей її програмної реалізації, вивчення сучасних методів і засобів створення мультимедійних продуктів, створення та опрацювання статичних та динамічних зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів, зокрема, задачі візуалізації дво- і тривимірних анімаційних сцен з використанням сучасних пакетів програм.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: • К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. • К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. • К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. фахові компетентності: • ФКС2.3. Здатність вирішувати задачі математичного моделювання для створення та налаштування реалістичних сцен тривимірної графіки. • ФКС2.4. Здатність застосовувати методи опрацювання мультимедійної інформації. • ФКС2.7. Розуміння принципів та алгоритмів опрацювання зображень та комп’ютерного зору, та здатність застосовувати спеціалізовані алгоритми та структури даних для конструювання програмного забезпечення опрацювання зображень та комп’ютерного зору.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • мати уяву - про методи обробки мультимедійної інформації і особливостей її програмної реалізації; - про основні можливості пакетів опрацювання мультимедійної інформації; • знати - методи і засоби побудови 2D і 3D статичних і динамічних сцен; - основні методи опрацювання аудіо- та відеоінформації; • уміти - використовувати можливості пакетів 2D і 3D анімації для створення реалістичних сцен та відеокліпів; - використовувати програмні засоби опрацювання аудіо- та відеоінформації; • мати досвід - створення простих мультимедійних продуктів. Результати навчання: ПР2.01. Знати принципи та підходи до проектування та створення програмного забезпечення для роботи з мультимедіа та комп’ютерною графікою. Методи навчання і викладання: Лекції та лабораторні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота – репродуктивний метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль. Методи оцінювання знань: захист лабораторних робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Комп’ютерна графіка - Кросплатформне програмування Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Засоби програмування комп'ютерної графіки (супутня) - Проектування та розробка ігор (наступна) - Віртуальна реальність (наступна)
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна належить до вибіркових компонент блоку 02 професійної підготовки, вивчається у шостому семестрі. Розвиток інформаційних технологій та систем у сучасному інформаційному світі зумовлює значні зміни традиційних виробництв і створює нові ринки інформаційних продуктів. Володіння сучасними технологіями роботи з різними формами подання інформації та методами її практичного використання в професійній діяльності стало необхідним елементом підготовки кваліфікованого спеціаліста. Основу дисципліни становить вивчення мультимедійних технологій як елемента створення і модернізації програмних комплексів навчального, інформаційного, промислового, економічного та ін. профілів. Курс ґрунтується у великій мірі на знаннях комп’ютерної графіки. Засобами пакетів моделювання дво- та тривимірної графіки та анімації отримуються реалістичні зображення сцени, графічна програма повинна зімітувати реальні ефекти заломлення і відбиття світла від фізичних об’єктів. Пакети відео- та аудіомонтажу дозволяють готувати відповідний контент для мультимедійної продукції. У курсі висвітлюються і засвоюються на практиці теоретичні аспекти розробки та проектування мультимедійних систем, класифікація й аналіз інтерактивних медіа-додатків, навички опрацювання аудіо- та відеоінформації з використанням сучасних програмних засобів, програмних засобів створення комп'ютерної анімації. Оцінка за дисципліну може бути перезарахована на основі поданих сертифікатів, свідоцтв, освітніх програм тощо, які підтверджують результати навчання у неформальній та інформальній освіті. Перезарахування проводиться згідно з документом «Порядок визнання у Національному університеті “Львівська політехніка” результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті».
Опис: Тема 1. Вступ до мультимедіа Тема 2. Основи цифрової анімації Тема 3. Основи 3D графіки та анімації Тема 4. Робота з аудіо- та відеоінформацією Тема 5. Мультимедіа в мережах Тема 6. Програмування і мультимедіа
Методи та критерії оцінювання: 1. Усне опитування на лабораторних заняттях. 2. Захист лабораторних робіт. 3. Тестування у ВНС. 4. Екзаменаційна робота складається з письмової та усної компонент.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК): Лабораторні роботи – 32 бали Контрольний тест - 13 балів Екзаменаційний контроль: - письмова компонента - 45 балів - усна компонента - 10 балів Разом за дисципліну - 100 балів 1. Бали за поточний контроль виставляють до початку сесії. Студент, який виконав менше 50% робіт поточного контролю, вважається неатестованим. 2. Бали за лабораторні роботи виставляють згідно календарного графіку та успішного захисту. Захист вважають успішним (максимально можлива кількість балів згідно графіку), якщо студент продемонстрував виконання лабораторної відповідно до свого завдання, правильно оформив звіт та захистив його та дав правильні відповіді на усні запитання, зміг внести корективи у лабораторну на прохання викладача. 3. Бали за лабораторні роботи виставляють згідно календарного графіку та успішного захисту. Максимально можлива кількість балів згідно графіку становить по 4 бали за роботу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література Базова: 1. Журавчак Л.М. Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби : навч. посібник / Л.М. Журавчак, О.М. Левченко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 276 с. 2. Бойко А. П. Комп’ютерне проєктування в середовищі 3Ds Max : навчальний посібник / А. П. Бойко, О. В. Дворник. – Миколаїв : Видавництво ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 140 с. 3. Лотошинська Н.Д., Ізонін І.В. Технології 3D-моделювання в програмному середовищі 3ds Max з дисципліни "3D-Графіка": навч. посібник / Н.Д. Лотошинська, І.В. Ізонін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 214 с. 4. Nigel Chapman and Jenny Chapman Digital Multimedia. – 3rd edition / N.Chapman, J.Chapman – Chichester : John Wiley, 2009. – 724 p. Навчально-методичне забезпечення : 1. Навчально-методичний комплекс у ВНС НУ «Львівська політехніка» https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=4779 Розширений план лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. 2. Журавчак Л.М. Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби : навч. посібник / Л.М. Журавчак, О.М. Левченко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 276 с. 3. Басюк Т. М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем : навч. посібник / Басюк Т. М., Жежнич П. І. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 428 с. Інформаційні ресурси: 1. Multimedia Tutorial: Режим доступу https://www.tutorialspoint.com/multimedia/index.htm 2. HTML Multimedia: Режим доступу https://www.w3schools.com/html/html_media.asp 3. Online Multimedia Tools : Режим доступу https://multimedia.report/tutorials/multimedia-tools/ 4. 3D & Motion Graphics Learning Guides: Режим доступу https://cgi.tutsplus.com/categories/3d-studio-max/series , https://cgi.tutsplus.com/categories/blender/series 5. Комп’ютерна анімація і мультимедіа: Режим доступу https://stud.com.ua/156220/informatika/kompyuterna_animatsiya_multimedia#61
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).