Адміністрування баз даних

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.03.E.066
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Тушницький Руслан Богданович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. встановлювати та налагоджувати MS SQL Server 2008+; 2. здійснювати обмін даними; 3. організовувати резервне копіювання та відновлення даних; 4. забезпечувати цілісність даних; 5. проводити автоматизацію адміністративних задач; 6. управляти безпекою сервера і баз даних; 7. здійснювати реплікацію даних між екземплярами MS SQL Server; 8. забезпечувати високу доступність системи; 9. управляти транзакціями та блокуваннями; 10. здійснювати моніторинг продуктивності та оптимізацію роботи MS SQL Server.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Бази даних Супутні і наступні навчальні дисципліни Видобування та опрацювання даних
Короткий зміст навчальної програми: Встановлення і первинні налаштування MS SQL Server 2008+ • Підготовка до встановлення • Встановлення SQL Server 2008+ • Налаштування сервера Управління базами даних • Планування баз даних • Створення баз даних • Управління на основі політик Відновлення даних • Розробка стратегії резервного копіювання • Резервне копіювання користувацьких баз даних • Відновлення користувацьких баз даних • Online відновлення даних • Відновлення даних на основі моментальних знімків баз даних • Відновлення системних баз даних Управління безпекою • Огляд системи безпеки SQL Server 2008+ • Забезпечення надійності рівня сервера • Забезпечення надійності рівня баз даних • Аудит безпеки Обмін даними • Огляд технології та інструментів імпорта/експорта даних • Служба SQL Server Integration Service Автоматизація адміністративних задач • Автоматизація супроводу MS SQL Server 2008+ • Служба MS SQL Server Agent Service • Розробка плану супроводу баз даних • Створення і обробка сповіщень • Централізований супровід групи серверів • Безпека служби SQL Server Agent Реплікація баз даних • Знайомство з технологією реплікацій баз даних • Створення публікацій та підписок • Стандартні сценарії реплікації Забезпечення високої доступності баз даних • Доставка журналів транзакцій • Дзеркалювання баз даних • Кластери серверів баз даних • Стандартні сценарії забезпечення доступності даних Моніторинг SQL Server • Використання утиліти Current Activity • Трасування з допомогою SQL Server Profiler • Використання DDL тригерів • Використання Event Notification Оптимізація роботи • Виявлення помилок • Оптимізація продуктивності • Використання Resource Governor • Використання Data Collector
Методи та критерії оцінювання: Методи діагностики знань: усне опитування, виконання домашніх завдань, екзаменаційна робота. Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Максимальна оцінка в балах 100 Поточний контроль: 44 лабораторні роботи 44 Екзаменаційний контроль: 56 письмова компонента (очна форма) 44 усна компонента (очна форма) 12 письмова компонента (дистанційна форма) 56 усна компонента (дистанційна форма) 0
Рекомендована література: 1. Адміністрування баз даних: конспект лекцій для студентів базового напряму «Програмна інженерія» / Укл.: Р.Б.Тушницький. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 90 с. 2. Carpenter Tom. Microsoft SQL Server 2012 Administration: Real-World Skills for MCSA Certification and Beyond (Exams 70-461, 70-462, and 70-463). – Sybex. – 2013. – 936 p. 3. Victor Isakov, Paul Marquardt. MCSA SQL 2016 Database Administration Exam Ref 2-pack: Exam Refs 70-764 and 70-765. – Microsoft Press. – 2017. – 720 p. 4. William Assaf, Randolph West. SQL Server 2017 Administration Inside Out / Microsoft Press. – 2018. – 704 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).