Забезпечення якості вбудованих систем

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.01.E.052
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Марусенкова Тетяна Анатоліївна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН104. Проводити тестування, зокрема автоматизоване, та відлагодження вбудованого програмного забезпечення, а також перевірку на відповідність чинним стандартам. ПРН109. Застосовувати сучасні професійні стандарти якості вбудованих систем, зокрема MISRA-C.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи програмування вбудованих систем Програмування мікроконтролерів Кореквізити: Основи Інтернету речей
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація помилок у вбудованих системах. Підходи до виявлення дефектів в інтерфейсах і низькорівневих бібліотеках. Діагностика периферійних пристроїв. Перевірка цілісності даних. CRC-коди. Особливості мапування пам'яті. Відстеження помилок за map-файлом. Чинні стандарти кодування вбудованих систем. MISRA-C. Мовні конструкції, заборонені в мікропрограмних кодах. Формальне інспектування мікропрограмного коду. Автоматизований статичний аналіз коду засобами PC-Lint. Особливості застосування #pragma. Пакування структур. Засоби усунення помилок бітового представлення чисел. Застосування оператора volatile. Правила безпечного застосування адресної арифметики. Робота зі вказівниками. Функції зі змінною кількістю параметрів. Автоматизоване модульне тестування вбудованого програмного забезпечення. CPP Test. Генерування тестових випадків. Метод Монте-Карло. Розподіл ресурсів між потоками в операційній системі реального часу. Переповнення стеку. Алгоритми планування та контроль передачі управління в операційних системах реального часу. Опрацювання помилок обробки переривань. Атомарний запис регістрів. Тонкощі оптимізації при компіляції у Keil uVision. Відлагодження мікропрограмного коду. Засоби з’ясування причини відмов мікропрограмного коду.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт (40%), 5 робіт по 8% Підсумковий контроль (екзамен): 60% (письмова компонента 50%, усна компонента 10%) Максимальні оцінки за лабораторні роботи виставляються при вчасному та успішному виконанні та захисту робіт, який передбачає: пояснення роботи програмного коду, модифікацію програмного коду (з метою підтвердження самостійності виконання роботи), правильність оформлення звітів за результатами тестування відповіді на теоретичні запитання за темою роботи. Максимальний бал, який студент може отримати за кожну лабораторну роботу, змінюється в часі за такою залежністю: студентові дається два тижні після пояснення теоретичного матеріалу та ходу виконання роботи, після цього з кожним тижнем відтермінування захисту максимальний бал за неї зменшується на 1.
Рекомендована література: 1. Білас О.Є., Марусенкова Т.А. Формальне інспектування та статичний аналіз програмного коду”. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 з дисципліни «Якість програмного забезпечення та тестування» Сам.видав № 6884 від 26.05.2016. – 24 стор. 2. MISRA clarifies safe and secure uses of the C language [Electronic source]. – Available at www.misra.org.uk. 3. MISRA-C:2004 Guidelines for the use of the C language in critical systems. MIRA Limited, 2008. – 116 p. 4. T. Marusenkova. A rapid analysis of hardware-software tools for exploring inertial measurement units based on normality tests // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2019. – № 30(106). – С. 83–92. 5. Fedasyuk D., Gavrysh V., Marusenkova T., Ratybor C. Determining the influence of the external factors on the firmware response time // Central European Researchers Journal. – 2018. – Vol. 4, iss. 1. – P. 1–7.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).