Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.044
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Доцент, канд. техн. наук Левус Євгенія Василівна, доцент, канд. техн. наук Крук Олег Григорович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їх професійної підготовки, забезпечити набуття вмінь та навичок роботи у виробничих, наукових, бізнесових колективах.
Завдання: Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. Загальні компетентності: К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. К04. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово. К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Фахові компетентності: К13. Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги. К14. Здатність приймати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування. К15. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем. К16. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним завданням та стандартами. К17. Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу. К23. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення. К24. Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності програмного забезпечення.
Результати навчання: ПР01. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. ПР02. Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і дотримуватись їх в професійній діяльності. ПР03. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення. ПР04. Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення. ПР05. Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення. ПР06. Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення програмного забезпечення. ПР07. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. ПР09. Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення. ПР10. Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз об’єкта проектування. ПР11. Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними методами опису вимог та моделювання. ПР12. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення. ПР13. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань. ПР14. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення. ПР15. Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення. ПР17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення. ПР19. Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення. ПР20. Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення. ПР23. Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Усі навчальні дисципліни
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи проводиться після завершення повного теоретичного курсу, передбаченого навчальним планом, перед етапом дипломного проектування. Під час її проходження випускник університету має ознайомитися з практичною роботою щодо створення та супроводження програмного забезпечення і, почавши роботу над дипломним проектом, зробити попередні практичні кроки до його реалізації. Програма практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи базується на знаннях, набутих при вивченні фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін. Під час проходження практики на виробництві, в науково-дослідних лабораторіях, в приватних фірмах студенти навчаються застосовувати теоретичні знання, набуті в університеті, при розв’язанні практичних завдань, які будуть поставлені перед ними.
Опис: Завдання практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи складається з загальної та індивідуальної частин. Загальна частина завдання практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи охоплює вивчення організування роботи в колективах професіоналів з розроблення та тестування програмного забезпечення (ПЗ), порядку розроблення, проходження та затвердження проектної і технічної документації, найновіших досягнень в галузі програмної інженерії, процесу впровадження ПЗ і розрахунку економічної ефективності від такого впровадження. Індивідуальна частина завдання переддипломної практики - це збирання і оброблення інформації, необхідної для підготовки випускником дипломного проекту, який є підсумковою кваліфікаційною роботою. Індивідуальне завдання зі збирання необхідної інформації дипломник розробляє разом із керівником дипломного проекту, виходячи із змісту затвердженої теми перед початком переддипломної практики, і записує його у щоденнику практики. Індивідуальні завдання для студентів при проходженні ними практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи повинні бути тісно пов’язані з темою дипломного проекту або бути частиною дипломного проекту.
Методи та критерії оцінювання: Письмовий звіт та захист звіту. - 30 балів – виконання завдань на базі практики (у відгуку вказує керівник від бази практики); - 40 балів – виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи; - 30 балів – захист практики перед комісією.
Критерії оцінювання результатів навчання: Практика зараховується, якщо студент виконав всі поставлені на час проходження практики завдання, оформив і захистив звіт та виконав 60% бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: • Левус Є. В. Вступ до інженерії програмного забезпечення: навч.посібник/ Є.В. Левус, Н.Б. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 248 с. • Лавріщева К.М. ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ.– К.– 2008.–319 с. • С.Орлов. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник. - СПб.: Питер, 2002. - 464 с. • Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling Language User Guide. - Addison-Wesley, 2005 - 475 p. • Соммервиль И. Инженерия программного обеспечения. – М.: 2002. – 624 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).