Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.045
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Керівники бакалаврських кваліфікаційних робіт
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Застосування знань та вмінь, отриманих впродовж навчання, на завершальному його етапі при виконанні практичного завдання з галузі інженерія програмного забезпечення. А саме: отримання результати основних етапів життєвого циклу розроблення програмного забезпечення та їх документування.
Завдання: К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. К03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. К04. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово. К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. К13. Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги. К16. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним завданням та стандартами. К17. Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу. К19. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних. К23. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення. К24. Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності програмного забезпечення.
Результати навчання: ПР01. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. ПР03. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення. ПР04. Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення. ПР06. Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення програмного забезпечення. ПР07. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. ПР08. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс. ПР09. Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення. ПР10. Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз об’єкта проектування. ПР11. Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними методами опису вимог та моделювання. ПР12. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення. ПР13. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань. ПР14. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення. ПР15. Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення. ПР17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням), Аналіз вимог до програмного забезпечення, Якість та тестування програмного забезпечення, Архітектура та проектування програмного забезпечення, Безпека програм та даних, Практика за темою БКР.
Короткий зміст навчальної програми: Кваліфікаційна робота передбачає розв'язання спеціалізованого завдання або практичної проблеми інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або у репозиторії Національного університету "Львівська політехніка".
Опис: Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи полягає у виконанні основних етапів життєвого циклу розроблення програмного забезпечення - аналіз та визначення вимог, проектування, програмна реалізація та тестування.
Методи та критерії оцінювання: При оцінюванні кваліфікаційної роботи враховують рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача, а також оцінки керівника та рецензента. Бакалаврська кваліфікаційна робота допускається до захисту тільки, якщо її показник оригінальності становить 70-100% . Бакалаврська робота захищається публічно. Здобувачеві дається до 15 хвилин на розкриття змісту кваліфікаційної роботи, тобто, на доповідь з презентацією та показ відео-ролика, що демонструє роботу розробленого програмного забезпечення. Після цього здобувач відповідає на запитання ЕК. Запитання можуть стосуватися як суто теми кваліфікаційної роботи, так і мати загальний характер в межах змісту навчальних дисциплін спеціальності. З дозволу голови ДЕК запитання можуть задавати всі присутні на захисті. Коли запитання вичерпані, секретар ЕК зачитує відгук керівника та оцінку рецензента. Здобувач дає відповідь на зазначені зауваження, і на цьому його захист завершується. Після доповідей всіх здобувачів в межах одного засідання комісія повинна прийняти рішення про їхні оцінки і оголосити їх у той же день. Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених при захисті роботи, а також про присвоєння студентам-випускникам відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видачу дипломів (загального зразка чи з відзнакою), приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.
Критерії оцінювання результатів навчання: При оцінюванні кваліфікаційної роботи враховують рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи відбувається за національною шкалою із переведенням у 100-бальну шкалу, за середнім інтервальним значенням шкали оцінювання в НУ "Львівська політехніка".
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, в університеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2033/reglament-perevirki-na-akademichniy-plagiat.pdf 2. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання/ Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – Київ: ДП "УкрНДНЦ", 2017. – 31 с. 3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. 4. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Національного університету “Львівська політехніка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2032/svo-0313-pro-atestaciyu-zdobuvachiv-vischoi-osviti-ta-robotu-ekzamenaciynikh-komisiy.pdf. 5. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" для здобувачів першого рівня вищої освіти/Укладачі Левус Є.В., Федасюк Д.В., Павич Н.Я. та інші. - 2021 - 48 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).