Основи Інтернету речей

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.01.E.053
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Фечан Андрій Васильович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомлення студентів із будовою, основними фізичними принципами функціонування елементами програмування та практичним використанням елементів та пристроїв інтернету речей.
Завдання: загальні компетентності: ЗК07. 07. Здатність працювати в команді. Фахові компетентності: ФКС1.2. Розуміння основних комунікаційних інтерфейсів і мережевих протоколів, що застосовуються у вбудованих системах, зокрема в концепції Інтернету речей. ФКС1.3 Здатність проектувати та реалізовувати обчислювальні мережі зі вбудованих систем.
Результати навчання: ПРН1.4. Знати і вміти використовувати стандарти Інтернету речей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Цифрове опрацювання сигналів Програмування мобільних платформ Програмування в інтернет Основи програмування вбудованих речей
Короткий зміст навчальної програми: У навчальній дисципліні систематизовані відомості, стандарти і підходи до технічної реалізації концепції Інтернету речей (Internet of Things, IoT), а також суміжних з IoT інфокомунікаційних технологій (радіочастотної ідентифікації RFID, бездротових сенсорних мереж WSN, міжмашинних комунікацій М2М). Розглянуто протоколи і технології передачі даних, наведені численні приклади практичної реалізації Інтернету речей. У випадку отримання здобувачем необхідних компетентностей шляхом неформальної або інформальної освіти такі результати можуть бути визнані згідно діючого в університеті порядку (https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2139/poryadok-viznannya-rezultativ-navchannya.pdf). Розгляд заяв для визнання відбувається протягом семестру, який передує вивченню дисципліни.
Опис: Загальні положення ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ. Методи радіочастотної ідентифікації RFID. Методи оптичної ідентифікації об’єктів. бездротові сенсорні мережі WSN. міжмашинні комунікації М2М. Стандарти і протоколи передачі даних в IoT. Практична реалізація IoT.
Методи та критерії оцінювання: 1. Контрольні заходи на практичних заняттях. 2. Усне опитування на практичних заняттях. 3. Тести. 4. Захист лабораторних робіт. 5. Екзаменаційний контроль (письмова компонента, усна компонента).
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль включає захист 6 лабораторних робіт з усним опитуванням та письмовими звітами (5%*6=30 %) та письмовий тест (20%). Для захисту лабораторних з балами встановлюються крайні терміни. За межами крайніх термінів максимальний бал зменшується на 10% кожні 2 тижні • контрольний захід - екзамен: письмово-усна форма (40+10=50%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Семюел Грінгард Інтернет речей.- Видавництво Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" 2018.- 176с. 2. Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів Технології інтернету речей. Навчальний посібник: навч. посіб. для студ. спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»,– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 271 с. [https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42078/1/Zhurakovskyi_B_Zeniv_Tehnologii_internet_rechey.pdf ] 3. Антоненко В. М., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні системи і технології: навч. посіб. / В. М. Антоненко, Ю. В. Рогушина. – К.: КСУ МГІ, 2005. – 131 с. 4.Tripathy B. Іnternet of Things (IoT): TeChnologies, AppliCations, Challenges and Solutions (англ.) / B. Tripathy, J. Anuradha. – Florida: CRC Press, 2017. – 334 с 5. Ryan Betts, Architecting for the Internet of Things,- O’Reilly Media, USA, 2016 37p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).