Фізика

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.007
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Загальної фізики
Лектор: Біленька Ольга Богданівна Мороз Ірина Євгенівна Петрович Ігор Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Створити майбутньому спеціалістові надійний фундамент, на якому ґрунтується його наступна спеціальна підготовка; надати йому можливість орієнтуватися в основних фізичних ідеях, модельних підходах та фізично грамотно їх використовувати; допомогти орієнтуватися в потоці науково-технічної інформації; створити рівень знань з фізики, який дозволить майбутньому спеціалісту орієнтуватись в можливостях комп'ютеризованої техніки на основі знань процесів, що відбуваються в них. Грамотно вибирати конкретні засоби обчислювальної техніки для вибраних задач і завдань науки, інженерних досліджень, створень мультимедійних програм, баз даних і т.п.
Завдання: ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. фахові компетентності: ФК1. Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування. ФК2. Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.
Результати навчання: Після закінчення курсу фізики студент зможе: 1. продемонструвати знання та базове розуміння деяких основних принципів, концепцій та пов'язаних з ними математичних інструментів фізики, включаючи механіку, коливання, хвилі, термодинаміку, квантову фізику, фізику твердого тіла, оптику та електрику і магнетизм; 2. оцінити значення математики для фізики та вміти вирішувати фізичні проблеми, використовуючи відповідну математичну мову; 3. вирішувати чітко визначені задачі з фізики, роблячи відповідні спрощення, оцінки та наближення; 4. використовувати лабораторне приладдя, проводити експерименти для перевірки основних фізичних законів, проводити вимірювання та записувати їх результати, аналізувати експериментальні дані, похибки та оформлювати звіт; 5. працювати самостійно та конструктивно в малих групах щодо планування та виконання чітко визначених завдань та дотримання термінів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: =Лінійна алгебра та аналітична геометрія Математичний аналіз Диференційні рівняння
Короткий зміст навчальної програми: Фізика - фундаментальна наука, принципи та закони якої лежать в основі більшості інших науково-технічних дисциплін. Основою курсу фізики є здатність вирішувати проблеми, що стосуються фізичного світу. На той час, коли студенти завершать курс фізики, вони повинні б створити потужну платформу, за допомогою якої можна розпочати професійну кар’єру серед багатьох різних напрямків. Програма курсу фізики містить основний модуль, який включає лекції та розв’язування задач, а також лабораторні роботи та розрахунково-графічну роботу роботу. Основний модуль включає механіку, вібрації та хвилі, електромагнетизм, оптику, термодинаміку, квантову фізику, атомну, ядерну фізику та фізику твердого тіла.
Опис: Курс загальної фізики призначений для ознайомлення студентів із основним курсом фізики (механіка поступального та обертального руху, коливання і хвилі, молекулярна фізика і термодинаміка, електростатика, електромагнетизм, електричний струм, хвильова оптика, теплове випромінювання, атомна та ядерна фізика, елементи фізики твердого тіла) на університетському рівні складності, тобто із використанням методів вищої математики для отримання аналітичних описів складних фізичних процесів. Вивчення даного курсу передбачає також розв'язування задач, та виконання лабораторних робіт із наступним вивченням обробки результатів вимірювань, освоєнням за необхідності способів їх графічного представлення, оцінкою похибок вимірювань, та аналізом отриманих експериментальних результатів. Курс фізики служить основою для розуміння фізичної сторони процесів, які відбуваються у реальних промислових установках, і допомагає створювати математичні моделі відповідних процесів для автоматизованих систем керування. Фізичні основи механіки Тема 2: Коливання і хвилі Тема 3: Молекулярно-кінетична теорія ідеальних газів Тема 4: Термодинаміка Тема 5: Електростатика Тема 6: Постійний електричний струм. Електричний струм в металах Тема 7: Електромагнетизм Тема 8: Оптика Тема 9: Теорія атома водню за Бором. Елементи квантової механіки Тема 10: Елементи фізики атомного ядра Тема 11: Елементи квантової статистики та фізики твердого тіла
Методи та критерії оцінювання: 1. Допуск до лабораторної роботи 2. Захист лабораторної роботи 3. Графічно-розрахункова робота 4. Екзамен (письмова компонента) 5. Екзамен (усна компонента)
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Допуск до лабораторної роботи 2. Захист лабораторної роботи 3. Графічно-розрахункова робота 4. Екзамен (письмова компонента) 5. Екзамен (усна компонента)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Опис методів оцінювання рівня досягнення результатів навчання 1. Опитування при допуску до лабораторних робіт (усно та за допомогою виконання тестів у ВНС) 2. Опитування при захисті лабораторних робіт 3. Опитування на практичних заняттях 4. Розв’язування тестів у ВНС 5. Перевірка розрахунково-графічних робіт 6. Екзамен – письмова форма (питання та задачі – письмові відповіді, та тести у ВНС). 7. Екзамен – усна компонента
Рекомендована література: 1. І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, Г.А. Ільчук, Б.М. Романишин. Фізика: навч. пос. - Львів.: Афіша, 2009 . – 385с. 2. І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, С.О. Юр'єв, О.В. Рибак, С.П. Дубельт. Фізика і комп'ютерні технології: навч. пос. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2019. – 360с. 3. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики. В 3 ч. Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка – Київ.: Техніка, 1999. – 536с. 4. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики. В 3 ч. Том 2. Електрика і магнетизм – Київ.: Техніка, 2001. – 452с. 5. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук. Загальний курс фізики. В 3 ч. Том 3.Оптика. Квантова фізика – Київ.: Техніка,1999. – 520с. 6. П.М. Воловик. Фізика для університетів. – Київ.: Ірпінь : Перун, 2005.- 864 с. 7. Лабораторний практикум з фізики. Ч.1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник /О.М. Горіна, С.О. Юр’єв та ін.– Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 188 с. 8. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Електрика і магнетизм: Навч. посібник. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2006. – 204 с. 9. Лабораторний практикум з фізики. Частина 3. Оптика та атомна фізика: Навч. посібник. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2006. – 264 с. 10. Збірник тестових завдань з фізики: навч. посібник у 2 ч. / І.Є. Лопатинський, О. М. Горіна, І.Є.Мороз та ін.; за заг. ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф. З.Г. Піха. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. Ч. 1. – 220 с. 11. Збірник тестових завдань з фізики: навч. посібник у 2 ч. / І.Є. Лопатинський, О.М. Горіна, І.Є.Мороз та ін.; за заг. ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф. З.Г. Піха. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. Ч. 2. – 184 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).