Математичний аналіз та диференційні рівняння

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.013
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Лектор: Професор Пукач Петро Ярославович Доцент Баранецький Ярослав Омелянович Професор Філевич Петро Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Досліджувати на збіжність числові та функціональні ряди. Оцінювати суму та залишок ряду. 2. Розвивати функції в ряди Тейлора, Маклорена та Фур’є, використовувати розвинення для наближених обчислень. 3. Обчислювати подвійні та потрійні інтеграли у різних системах координат. 4. Використовувати кратні інтеграли для розв’язування практичних задач. 5. Обчислювати криволінійні та поверхневі інтеграли, вміти застосовувати криволінійні інтеграли для розв’язування практичних задач. 6. Оволодіти основними фактами та методами математичної теорії поля та використовувати їх на практиці. 7. Оволодіти основними фактами та методами теорії поля та звичайних диференціальних рівнянь. 8. Оволодіти основними фактами та методами рівнянь математичної фізики та використовувати їх на практиці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія 3. Дискретна математика 4. Теорія ймовірностей та математична статистика 5. Фізика
Короткий зміст навчальної програми: Поняття числового ряду. Знакододатні ряди. Знакозмінні числові ряди. Функціональні ряди. Степеневі ряди. Ряди Тейлора та Маклорена. Ряди Фур’є періодичних функцій. Інтеграл Фур’є. Перетворення Фyр'є. Подвійні інтеграли. Потрійні інтеграли. Криволінійні інтеграли. Поверхневі інтеграли. Елементи математичної теорії поля. Звичайні диференціальні рівняння першого порядку. Звичайні диференціальні рівняння вищих порядків. Лінійні рівняння довільного порядку. Основні задачі для рівнянь математичної фізики. Метод Фур'є.
Методи та критерії оцінювання: Розрахунково-графічна робота (10 відсотків) Контрольна робота (20 відсотків) Робота на практичних заняттях (10 відсотків) Семестрова екзаменаційна контрольна робота (60 відсотків)
Рекомендована література: 1. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В. та ін. Математичний аналіз. – Львів.: В-во НУ “ЛП”, 2003. 2. Рудавський Ю.К. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 2. Львів.: В-во НУ “ЛП”, 2007. 3. Костенко І.С., Пукач П.Я., Філь Б.М., Тумашова О. В. Кратні інтеграли. Застосування Maple. Методичні вказівки з курсу “Математичний аналіз” для студентів інженерно – технічних спе-ціальностей. - В-во НУ “Львівська політехніка”.- Львів.- 2010. – 36 с. 4. Вища математика, частина 4 - електронний навчально-методичний комплекс, розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=13114 Номер та дата реєстрації: Е41-143-59/2015 від 29.04.2015 р. 5. Рудавський Ю.К. та ін. Теорія рядів. – Львів.: В-во НУ “ЛП”, 2001. 6. Гук В.М. Теорія поля.- Львів: В-во НУ “ЛП”, 2004. 7. Шкіль В.П. Курс математичного аналізу, Київ: Наукова думка, 1995. 8. Вища математика. Збірник задач /За ред. В. П. Дубовика, І.І. Юрика.- Київ: В-во “АСК”, 2004. 9. Білущак Г.І., Дасюк Я.І., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Кміть І.Я., Новіков Л.О., Пелех Я.М., Пукач П.Я. Салига Б.О. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків для студентів інженерно–технічних спеціальностей. – Львів, 1996.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).