Технології веб розробки та дизайну

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.017
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Юрчак Ірина Юріївна, к.т.н., доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: 1. Теоретичні основи мережних та Інтернет технологій. Особливості веб-середовища та його основних компонентів. 2. Поняття щодо фізичної та логічної структури веб-сайтів, складові веб-сторінки, тонкощі застосування шрифтів та графічних елементів. 3. Наявний ринок програмних продуктів для створення веб-сайтів. 4. Принципи опублікування сайтів в Інтернеті. 5. Основні прийоми внутрішньої та зовнішньої оптимізації сайтів. Засади просування сайтів. Різновиди та доцільність Інтернет реклами. Принципи роботи пошукових систем.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Загальні компетентності: • базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • базові знання в галузі комп’ютерних наук, що необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін. • базові уявлення про основи наук, що сприяють розвитку культури та соціалізації; • здатність до застосування знань на практиці; • здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; • здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення; • потенціал для подальшого навчання. Фахові компетентності: • базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації веб-проектів; • знання сучасних технологічних процесів та систем автоматизації технологічної підготовки виробництва; • здатність застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших інженерних галузей; • здатність досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі технічні та обумовлені проблемами сталого розвитку, а також проблемами впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. знати загальні принципи функціонування глобальних інформаційних мереж; 2. знати основні функції веб-служби; 3. знати способи реалізації веб-проектів різного рівня складності та призначення; 4. знати способи управління контентом на веб-ресурсі; 5. вміти визначати основні параметри, що впливає на якість функціонування веб-проекту, здійснювати моніторинг використання ресурсів, знаходити та виправляти помилки в роботі; 6. мати практичні навички роботи з системами керування контентом та адміністративною частиною.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Прикладне програмування Об’єктно-орієнтоване програмування Комп’ютерні мережі Інноваційні інформаційні технології Проектування інформаційних систем Мережні інформаційні технології Управління ІТ-проектами Комп’ютерна графіка
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Веб-технології та веб-дизайн” надає обсяг знань щодо теоретичних основ мережних та Інтернет технологій. В програмі дисципліни основна увага приділяється основам веб-технологій, а саме: мові розмітки HTML, каскадним таблицям стилів CSS, мові клієнтського програмування JavaScript. Висвітлено особливості веб-середовища та його основних компонентів, підходи щодо сучасного веб-дизайну. Надано інформацію щодо фізичної та логічної структури веб-проектів, складових веб-сторінки, тонкощі застосування шрифтів та графічних елементів. Проаналізовано наявний ринок програмних продуктів для створення веб-проектів. Викладено принципи опублікування сайтів в Інтернеті, основні прийоми внутрішньої та зовнішньої оптимізації сайтів.
Опис: 1. Теоретичні основи мережних та Інтернет технологій. Особливості веб-середовища та його основних компонентів. 2. Поняття щодо фізичної та логічної структури веб-сайтів, складові веб-сторінки, тонкощі застосування шрифтів та графічних елементів. 3. Наявний ринок програмних продуктів для створення веб-сайтів. 4. Принципи опублікування сайтів в Інтернеті. 5. Основні прийоми внутрішньої та зовнішньої оптимізації сайтів. Засади просування сайтів. Різновиди та доцільність Інтернет реклами. Принципи роботи пошукових систем.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни “Веб-технології та веб-дизайн” проводиться відповідно до робочого навчального плану у вигляді семестрового контролю, який проводиться в кінці семестру і включає в себе результати поточного контролю знань студентів, який оцінюється за виконання лабораторних робіт, та контрольного заходу – відповідь на відповідний білет на заліку. Контрольний захід є обов’язковим видом контролю і проводиться в письмово-усній формі в кінці семестру.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (50%): Результати захисту лабораторних робіт, виконання комплексної роботи, усне опитування. Підсумковий контроль (50%, екзамен): тестування, опитування.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Юрчак І.Ю. Конспект лекцій з дисципліни "Веб-технології та веб-дизайн": https://www.victoria.lviv.ua/library/students/wd/lecture.html Юрчак І.Ю. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт №№1-10: https://www.victoria.lviv.ua/library/students/wd/ Юрчак І.Ю. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: https://www.victoria.lviv.ua/library/students/wd/selfwork.html Юрчак І.Ю., Бокла Н.І. Конспект лекцій з дисципліни "Веб-технології та веб-дизайн" для студентів бакалаврського рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» - Львiв: 2018.- 340 с. Видавн. каф. САПР, 2018 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 8091 від 14.05.2018 року Матеріали дисципліни у ВНС Національного університету "Львівська політехніка" https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5478 1. Дженнифер Роббинс. HTML5: кишеньковий довідник. - Діалектика-Вільямс, 2020, 192с. 2. Майкл Меттс, Енді Велфл. Письмо – це дизайн: Як слова створюють досвід користування (UX). – ArtHuss, 2021, 240с. 3. Робін Вільямс. Дизайн. Книга для недизайнерів. Простою мовою про засади графічного дизайну. Vivat, 2022, 320 с. 4. Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філліпс. Графічний дизайн. Нові основи. – ArtHuss, 2020, 264с. 5. Сирих Юлія. Сучасний веб-дизайн. Настільний і мобільний. 3-е видання. - Діалектика, 2019. – 384 с. 6. Ерік Шмидт, Джонатан Розенберг, Алан Ігл. Як працює Google. - КМ-БУКС, 2020,304с. 7. Юрій Когут. Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компанії. – Консалтингова компанія Сідкон, 2021, 372с. 8. Олексій Васильєв. Програмування мовою Python. - Навчальна книга – Богдан, 2019, 504с. 9. Луис Атенсио. Функціональне програмування на JavaScript: як поліпшити код JavaScript-програм. - Діалектика-Вільямс, 2020, 304с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).