Операційні системи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: ст. викладач каф. САПР, к.т.н. Нестор Н.І.; доцент каф. САПР, к.е.н., доцент Белей О.І.; асистент каф. САПР, к.т.н. Плесканка Н.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: основи побудови операційних систем, їхньої архітектури, вимоги до них, історію їх розвитку і сучасні підходами до їх реалізації; методи і алгоритми керування локальними ресурсами комп’ютера: процесором, пам’яттю, розділюваними ресурсами; принципами реалізації файлових систем; проблеми реалізації мережних функцій операційних систем і способи організації віддаленого виклику процедур і розподілених файлових систем; підходи до реалізації зазначених вище механізмів у сучасних. умiти: користуватись сучасними операційними системами Linux і Windows; формулювати вимоги до операційної системи для вирішення певних прикладних завдань; здійснювати базові настроювання клієнтських операційних систем. Дисципліна спрямована на вивчення сучасних операційних систем, і практичні навички роботи з сучасними операційними системами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: «Основи теорії інформації та кодування», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритмізація та програмування» використовується під час вивчення дисциплін «Проектування інформаційних систем», «Комп’ютерні мережі», «Чисельні методи».
Короткий зміст навчальної програми: Тема 1. Поняття, класифікація та функціі? операціи?них систем. Тема 2. Архітектура та інтерфеи?си операціи?них систем. Тема 3. Керування введенням-виведенням. Тема 4. Пакети прикладних програм. Тема 5. ОС для мобільних пристроїв. Тема 6. Перегляд журналів подій та системного журналу безпеки операційної системи Windows. Тема 7. Робота з доменними груповими політиками в MS Windows Server. Тема 8. Віддалений доступ в Linux. Тема 9. Управління користувачами і забезпечення безпеки в ОС Linux. Тема 10. Адміністрування DNS-сервера в ОС Linux. Тема 11. Вступ до віртуалізації та контейнерів. Тема 12. Архітектура Docker контейнерів. Тема 13. Основи хмарних обчислень. Огляд платформ хмарних обчислень. Тема 14. Amazon Elastic Compute Cloud. Тема 15. Основні концепції та архітектура Microsoft Windows Azure.
Методи та критерії оцінювання: оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни «Операційні системи» - здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється протягом семестру шляхом проведення практичних, тестування та індивідуальних занять і оцінюється сумою набраних балів. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену у терміни, передбачені графіком навчального процесу.
Рекомендована література: 1. Нестор Н.І., Белей О.І., Плесканка Н.М. Конспект опорних лекцій всіх тем курсу. - https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10858 2. Нестор Н.І., Белей О.І., Плесканка Н.М. Електронні презентації до лекційного матеріалу. - https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10858 3. Нестор Н.І., Белей О.І., Плесканка Н.М. Варіанти завдань для виконання на лабораторних робіт. - https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10858 4. Нестор Н.І., Белей О.І., Плесканка Н.М. Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення. - https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10858 5. Нестор Н.І., Белей О.І., Плесканка Н.М. Тестові завдання для поточного контролю. - https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10858 6. Нестор Н.І., Белей О.І., Плесканка Н.М. Теоретичні питання та практичні завдання до екзамену. - https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10858 7. Шеховцов В. А. Операційні системи – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576 c. 8. Столлингс В. Операционные системы. – М.: Вильямс, 2001. 9. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – СПб.: Издательский дом Питер, 2002. 10. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – Спб.: Издательский дом Питер, 2001. 11. Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. – СПб.: Издательский дом Питер, 2003. 12. Костромин В.А. Самоучитель Linux для пользователя. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003. – 672 с.: ил. 13. Майкл К. Джонсон, Эрик В. Троан. Разработка приложений в среде Linux. Программирование для linux. 2-е издание. – Вильямс, 2007 г. – 544 с. 14. Снейдер Й. Эффективное программирование TCP/IP. – Издательский дом Питер, 2001. 15. Таненбаум Э. Компьютерные сети. – СПб.: Издательский дом Питер, 2003. 16. Стивенс У. UNIX: разработка сетевых приложений. – СПб: Издательский дом Питер, 2003.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).