Організація баз даних та знань

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.016
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: професор кафедри САП, д.т.н., с.н.с. Станкевич Олена Михайлівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою курсу є формування ґрунтовних знань в області моделювання баз даних (БД), мови структурованих запитів SQL, реляційних систем керування базами даних (РСКБД) для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі комп’ютерних наук.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність працювати в команді; здатність бути критичним і самокритичним; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність діяти на основі етичних міркувань; здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: 1. Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації. 2. Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування. 3. Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах. 4. Здатність розробляти аналітичні сховища даних за допомогою відповідного програмного забезпечення, використовуючи результати обстеження, запити, особливості обраного способу подання знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Алгоритмізація та програмування ч.1; Алгоритмізація та програмування ч. 2; Об’єктно-орієнтоване програмування; Прикладне програмування.
Короткий зміст навчальної програми: Розглянуто основні питання моделювання баз даних (БД), мови структурованих запитів SQL, реляційних систем керування базами даних (СКБД).
Опис: Навчальна програма містить 9 модулів, в яких розглянуто моделі даних та типи СКБД, реляційну модель даних, нормалізацію БД, ER-діаграми БД, мову структурованих запитів SQL, структури пам'яті та індексні структури, керування транзакціями, технологію об'єктно-реляційного відображення, BusinessIntelligence в БД.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: Лабораторні роботи - аналіз оформлення звіту згідно з встановленими вимогами, письмове опитування. Розрахунково-графічна робота - аналіз на відповідність завданню, самостійність виконання, оформлення згідно зі встановленими вимогами. Семестровий контроль: Тестування у ВНС, усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (45%): письмові звіти з практичних та лабораторних робіт, звіт про виконання розрахунково-графічної роботи, усне опитування. Підсумковий контроль (55%, екзаменаційний контроль): тестування (45%), усна компонента (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль: Лабораторна робота №1 - 3 бали; Лабораторна робота №2 - 4 бали; Лабораторна робота №3 - 5 бали; Лабораторна робота №4 - 5 бали; Лабораторна робота №5 - 5 бали; Лабораторна робота №6 - 4 бали; Лабораторна робота №7 - 4 бали; Розгарунково-графічна робота - 15 балів; Іспит: письмова компонента - 45 балів; усна компонента - 10 балів.
Рекомендована література: 1.Coronel C., Morris S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. 12th ed. – Cengage Learning, 2017. – 818 p. 2.Connolly T.M., Begg C.E. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management: Global Edition. – 6th Edition. – Pearson Education, 2015. – 1440 p. 3.Kroenke D.M., Auer D.J. Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation. 14th ed. – Pearson Education Ltd., 2016. – 638 p. 4.Elmasri R., Navathe S.B. Fundamentals of Database Systems. 7th ed. – Addison Wesley, 2016. – 1272 p. 5.Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В. Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами даних та знань : навч. посіб. Львів :"Магнолія-2006", 2012. 584 с. 6.Гайна Г. А. Основи проектування баз даних : навч. посіб. К. : Кондор,2008. 200 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).