Теорія ймовірності та математична статистика

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Лектор: Професор Обшта Анатолій Феліксович Професор Пукач Петро Ярославович Доцент Білущак Галина Іванівна Доцент Пахолок Богдан Богданович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Розв’язувати задачі використовуючи класичне і геометричне означення ймовірності. • Розв’язувати задачі, використовуючи умовні ймовірності, формулу множення ймовірностей, формулу повної ймовірності, формулу Байєса. Перевіряти події на незалежність, незалежність в сукупності, знаходити ймовірності незалежних подій. • Користуючись формулою схеми Бернуллі і асимптотичними формулами в схемі Бернуллі, знаходити ймовірності подій в схемі незалежних випробувань. • Знаходити числові характеристики випадкових величин, розподіл функції випадкової величини. • Знаходити числові характеристики випадкових векторів. • Знаходити математичне сподівання, кореляційну функцію випадкової функції, математич¬не сподівання, кореляційну функцію від похідної і інтеграла випадкової функції. • Знаходити матрицю перехідних ймовірностей за декілька кроків, знаходити розподіл ймовірностей на n - му кроці, граничні ймовірності однорідного ланцюга Маркова. • Оволодіти основними методами математичної статистики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Елементарна математика • Лінійна алгебра та аналітична геометрія • Математичний аналіз • Дискретна математика • Диференціальні рівняння • Системний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: • Випадкові події • Одновимірні випадкові величини • Багатовимірні випадкові величини • Закон великих чисел. • Твірні функції • Випадкові функції • Елементи математичної статистики
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (ПК)-40%: • Робота на практичних заняттях -10% • Розрахунково-графічні роботи -10% • Контрольні роботи -20% • Іспит - 60%
Рекомендована література: • Каленюк П.І., Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. Львів. В-во “Львівська політехніка”, 2005. – 240 с. • Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. - Львів. В-во “Львівська політехніка”, 2001. – 384 с. • Завдання до РГР з курсу “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика ” для студентів ІКНІ. Модуль 1. – Львів. вид-во НУ “ЛП”, 2006.- 32 с. • Рудавський Ю.К. Збірник задач з теорії ймовірностей. Львів. В-во “Львівська політехніка”. 2001. • Завдання до РГР з курсу “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика ” для студентів ІКНІ. Модуль 2. – Львів. вид-во НУ “ЛП”, 2006.- 46 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).