Чисельні методи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.021
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Денисюк П.Ю.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: • застосовувати знання чисельних методів до математичного моделювання; • вибирати алгоритми та розроблювати програми для рiшення задач в конкретній предметнiй областi.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: Алгоритмізація та програмування; Математичний аналіз. • кореквізити: Математичне моделювання в САПР.
Короткий зміст навчальної програми: Елементарна теорiя похибок обчислень. Методи iнтерполяцiї і екстраполяцiї. Методи апроксимацiї. Наближене обчислення означених iнтегралiв. Наближене диференцiювання функцiй. Методи розв'язку систем лiнiйних алгебраїчних рiвнянь. Напрямки пiдвищення ефективностi алгоритмiв розв’язку систем лiнiйних алгебраїчних рiвнянь. Ітераційні алгоритми розв'язку систем лiнiйних алгебраїчних рiвнянь. Наближенi методи розв'язку трансцендентних рiвнянь. Методи iнтегрування звичайних диференцiальних рiвнянь.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних і практичних робіт, усне опитування, графічно-розрахункова робота. • Заліковий контроль (70%): письмовий, усне опитування.
Рекомендована література: Вступ до числових методів: Навч. посіб. для вищ. закл. освіти / П. І. Каленюк, В. А. Бакалець, І. І. Бакалець, Н. В. Горбачова, П. Л. Сохан; Держ. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2000. — 145 c. — (Математика для інженерів) Чисельні методи: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Г. Цегелик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 407 c. G.R. Lindfield, J.E.T. Penny, Numerical Methods: using MATLAB (Third Edition), Academic Press, 2012, ISBN 9780123869425, 534 p. Андруник В.А., Висоцька В.А., Пасічник В.В., Чирун Л.Б., Чирун Л.В. Чисельні методи в комп‘ютерних науках: навчальний посібник – Львів:Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. – 470 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).