Математичні методи дослідження операцій

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.028
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: к.т.н., доцент Марікуца Уляна Богданівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати математичні підвалини та математичні моделі дослідження операцій, сучасний стан та методологію застосування їх на практиці; - уміти здійснити змістовну постановку задачі з наступним переходом до побудови формальної математичної моделі, обрати або сконструювати алгоритм отримання оптимального рішення задачі, здійснити аналіз отриманих результатів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Вища математика - Дискретна математика - Алгоритмізація і програмування - Чисельні методи - Візуалізація даних - Теорія прийняття рішень - Машинне навчання
Короткий зміст навчальної програми: Проблеми та задачі дослідження операцій. Лінійне програмування. Задачі оптимізації на мережах. Задачі з цілочисельними змінними. Планування на мережах. Ігрові задачі дослідження операцій. Динамічне програмування.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (45%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування - Підсумковий контроль (55%, екзаменаційний контроль): тестування (45%), усна компонента (10%)
Рекомендована література: 1. Катренко А.В. Дослідження операцій. / А.В. Катренко – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 350с. 2. Зайченко О.Ю. Дослідження операцій. Збірник задач / О.Ю. Зайченко, Ю. П. Зайченко – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2007.- 472 с. 3. Ларіонов Ю.І. Дослідження операцій в інформаційних системах / Ю.І. Ларіонов, В.М. Левикін, М.А. Хажмурадов – Харків.: Компанія СМІТ, 2005.-364 с. 4. Костевич Л.С. Математическое программирование: Информ. Технологии оптимальных решений: Учеб. Пособие / Л.С. Костевич – Минск.: Новое знание, 2003.-424 с. 5. Томашевський В.М. Моделювання систем. Підручник / В.М. Томашевський – К : Видавнича група ВНV, 2007.- 352 с. 6. Глоба Л.С. Математичні основи побудови інформаційно-телекомунікаційних систем / Л.С. Глоба – К : Норіта-плюс, 2007.-360 с. 7. Ільченко М.Ю. Сучасні телекомунікаційні системи / М.Ю. Ільченко, С.О. Кравчук – К : НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2008.- 328 с. 8. Згуровський М.З. Основи системного аналізу / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова –К : Видавнича група BHV, 2007.-544с. 9. Бунин С.Г. Самоорганизующиеся радиосети сосверхширополосными радиосигналами / С.Г. Бунин, А.П. Войтер, М.Е. Ильченко, В.А. Романюк –К : НПП «Издательство «Науква думка» НАН Украины», 2012. – 444 с. 10. Бакулин М.Г. Технология МIМО: принципы и алгоритмы / М.Г. Бакулин, Л.А. Варукина, В.Б. Крейнделин – М : Горячая линия – Телеком, 2014. – 244 с. 11. Самсонов В.В. Алгоритми розв’язання задач оптимізації: Навчальний посібник / В.В. Самсонов – К : НУХТ, 2014.-300 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).