Теорія інформації та технології захисту

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.031
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: к.т.н., доцент Іванців Роман-Андрій Дмитрович.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 2. Основні положення теорії інформації. Класифікація видів інформації та інформаційних технологій. Класифікація видів сигналів. Класифікація каналів звязку. Узагальнена структурна схема системи передачі інформації, її компоненти та складові, їх основні параметри. Інформація та інформаційні процеси. Теорема відліків Найквіста. Ємність сигналу, ємність каналу зв’язку. Кількісні характеристики інформації. Ентропія та їх властивості. Умовна та безумовна ентропія. Знання теоретичних основ теорії інформації, вміння складати узагальнену структурну схему системи передачі інформації, аналізувати її компоненти та складові, їх основні параметри, складати і аналізувати математичні моделі інформаційних сигналів та моделей каналів передачі інформації. Визначати надлишковість інформації, продуктивність джерела інформації, знати класифікацію сигналів, знати основні параметри і форми представлення детермінованих сигналів, принципи перетворення неперервних сигналів у дискретні, методи відновлення дискретних сигналів, методи квантування сигналів, визначати інформаційні параметри дискретних та неперервних джерел повідомлень. Визначати ємність сигналу і ємність каналу звязку, знати умови передачі інформації з мінімальними втратами, визначати кількісну оцінку ефективності систем передачі інформації. Основні положення теорії захисту інформації. Законодавчу базу в галузі захисту інформації. Методологія захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. Історія криптографії, знати шифри, які використовувались в минулому і знати сучасні комп’ютеризовані шифри. Математичні основи сучасної теорії захисту інформації. Основні напрямки розвитку сучасної криптографії. Блокові шифри на основі мережі Фейстеля, шифр RSA. Електронні цифрові підписи. Технологічна побудова комплексної системи захисту інформації. Ефективно організовувати захист інформації в комп’ютерних системах і мережах, володіти сучасними технологіями захисту інформації, мати достатню кваліфікацію для проектування й розробки нових засобів і методів захисту інформації, вивчати і використовувати нові перспективні методи захисту інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Алгоритмізація та програмування, частина 1. Інформатика. Об’єктно-орієнтоване програмування. Кореквізити: Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій. Технології створення програмних продуктів. Теорія алгоритмів
Короткий зміст навчальної програми: Основні положення теорії інформації. Класифікацію видів інформації та інформаційних технологій. Класифікація видів сигналів. Класифікація каналів звязку. Узагальнена структурна схема системи передачі інформації, її компоненти та складові, їх основні параметри. Кількісна оцінка інформації. Інформаційні параметри дискретних та неперервних джерел повідомлень. Математичні моделі інформаційних сигналів та моделей каналів передачі інформації. Методи кількісної оцінки ефективності систем передачі інформації. Визначати ємність сигналу і ємність каналу звязку, визначати умовну та безумовну ентропія повідомлень, надлишковість інформації, визначати умови передачі інформації з мінімальними втратами, визначати кількісну оцінку ефективності систем передачі інформації. Законодавча база в галузі захисту інформації. Основні задачі системи захисту інформації, методологічні основи побудови системи захисту інформації. Основні загрози і основні методи захисту інформації, статистичні характеристики шифрованих і відкритих текстів, історію криптографії і математичні основи сучасної теорії захисту інформації, програмно-апаратні методи захисту. Питання безпеки та брандмауери. Електронні цифрові підписи. Особливості реалізації комплексної системи захисту інформації.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів проводиться у вигляді семестрового контролю, який проводиться в кінці семестру і включає в себе результати поточного контролю знань студентів, який оцінюється за виконання лабораторних робіт, усного опитування та контрольного заходу – відповідь на відповідний білет на заліку. Контрольний захід є обов’язковим видом контролю і проводиться в письмово-усній формі в кінці семестру. Поточний контроль (45%): Результати захисту лабораторних робіт, виконання комплексної роботи, усне опитування. Підсумковий контроль (55%, екзамен): тестування, опитування.
Рекомендована література: Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування. Підручник.- К.:Вища школа, 2001.- 255 с. Шульгин В.И. Основы теории передачи информации, Харьков, 2002. – 160 с. Основи інформаційних технологій і систем: навч. посібник / В.А. Павлиш, Л.К. Гліненко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 500 с. Теорія інформації. Конспект лекцій для студентів спеціальності 122 Компютерні_науки та інформаційні технології / Укл. Іванців Р.Д. - електронний документ - id = 10861 - 2018. Бобало Ю.Я., І.В.Горбатий. і др. Інфрмаційна безпека : навч. посібник / За.ред. Бобала Ю.Я., І.В.Горбатого. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 580 с.Яковина В.С., Федасюк Д.В. Основи безпеки комп’ютерних мереж: Навчальний посібник / За ред. Д.В. Федасюка. – Львів: НВФ «Україські технології», 2008. – 396 с. Новиков О.М. , Гайворонський М.В. Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах. – К.: «Издательская группа bhv», 2006. – 496 с. В.Ємець, А.Мельник. Сучасна криптографія. Основні поняття. – Львів: 2007. Технології захисту інформації. Конспект лекцій для студентів спеціальності 122 Компютерні_науки та інформаційні технології / Укл. Іванців Р.Д. - електронний документ - id = 5508 -2018.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).