Технології розподілених систем та паралельні обчислення

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.032
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент кафедри САП, к.т.н., доцент. Фармага Ігор Вірославович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: Архітектуру високопродуктивних систем паралельного програмування - MPI (Message Passing Interface), PVM (Parallel Virtual Machine), OpenCL (Open Computing Lenguage), RMI (Remote Method Invocation). Методику паралельного програмування для створення своїх ефективних паралельних (і векторизованних) програм. Підготовлений фахівець повинен вміти: Конфігурувати апаратні і програмні засоби багатопроцесорних систем. Розробляти алгоритми і програми для реалізації паралельних обчислень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Алгоритмізація та програмування, частина 1, 2. Об'єктно-орієнтоване програмування. Операційні системи. Прикладне програмування. Архітектура комп’ютерів. Веб-технології та веб-дизайн. Комп'ютерні мережі.
Короткий зміст навчальної програми: У навчальній дисципліні розглянуто такі питання. Основні завдання курсу „Технології розподілених систем та паралельних обчислень”. Багатопроцесорні системи. Базові технології розробки розподілених систем. Принципи розробки розподілених систем. Розподілені файлові системи. Сучасні архітектури розподілених систем. Використання функціональної декомпозиції для розв’язку обчислювальних задач. Паралельне представлення алгоритмів. Паралельні обчислення в гетерогенних обчислювальних системах на прикладі використання технології OpenCL. Розроблення паралельних процедур обчислень засобами МРІ.
Методи та критерії оцінювання: 1. Оцінювання звітів про виконання лабораторних робіт. Захід проводиться після відроблення та оформлення звітів з усіх лабораторних робіт. 2. Екзаменаційний контроль. Захід проводиться у встановлений згідно із розкладом термін і передбачає діагностування знань теоретичного матеріалу.
Рекомендована література: Шеховцов В. А. Операційні системи. — К.: Видавнича група BHV, 2005. — 576 с Вахалия Ю. UNIX изнутри. - СПб.: Питер, 2003. - 844 с. Воеводин В. В., Воеводин Вл. В. Параллельные вычисления. — СПб.:БХВ-Петербург, 2004. - 608 с. Гордеев А. В., Молчанов А. Ю. Системное программное обеспечение. — СПб.:Питер, 2001. - 736 с. Дейтел Г. Введение в операционные системы. — М.: Мир, 1987. — Т. 1. — 359 с; Т. 2. - 398 с. Джонс Э., Оланд Дж. Программирование в сетях Microsoft Windows. — СПб.: Питер, 2001. - 608 с. Зима В., Молдовян А., Молдовян В. Безопасность глобальных сетевых технологий. - 2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 368 с. Распределенные системы. Принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, М. ван Стеен. — СПб.: Питер, 2003. — 877 с: ил science»).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).