Комп'ютерна лінгвістика в проектуванні

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.M.039
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Корпильов Д.В.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: • основні поняття і робочу термінологію комп’ютерної лінгвістики, що використовуються в теорії і на практиці; • методи лінгвістичних досліджень; • методи та алгоритми автоматичного морфологічного аналізу тексту; • методи та алгоритми автоматичного синтаксичного аналізу тексту; • методи та алгоритми автоматичного семантичного аналізу тексту; • методи та алгоритми автоматичного машинного навчання; • методи та алгоритми штучного інтелекту. Підготовлений фахівець повинен вміти: • працювати з базовими наборами лінгвістичних даних (WordNet, корпуси текстів) для лінгвістичних досліджень ; • застосовувати існуючі набори лінгвістичних даних для здійснення лінгвістичних дослідженнях; • використовувати засоби мови програмування Python для розробки програмних продуктів автоматичної обробки текстів; • застосовувати засоби бібліотеки прикладних програм NLTK для розробки програмних продуктів автоматичної обробки текстів; • здійснювати автоматичну обробку текстів. • Ознайомитись з основними пакетами, які використовуються для машинного навчання в програмах, написаних мовою Python.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: У відповідності до кваліфікаційних установок у курсі висвітлюється загальна концепція по використанню комп’ютерних технологій для вирішення наукових і практичних завдань пов’язаних з мовою. Виробляється у студентів уявлення про історичні етапи розвитку комп’ютерної лінгвістики, як науки, її основних напрямків та термінології. Формуються фундаментальні теоретичні знання і практичні навички в галузі лінгвістичної обробки писемних текстів засобами комп’ютерної техніки на різних мовних рівнях. Найбільш тісно комп'ютерна лінгвістика пов'язана з областю штучного інтелекту (ІІ), в рамках якої розробляються програмні моделі окремих інтелектуальних функцій. Незважаючи на очевидне перетинання досліджень в області комп'ютерної лінгвістики та ІІ (оскільки володіння мовою відноситься до інтелектуальних функцій), ІІ не поглинає всю КЛ, оскільки вона має свій теоретичний базис і методологію. Загальним для зазначених наук є комп'ютерне моделювання як основний спосіб і підсумкова мета досліджень, евристичний характер багатьох застосовуваних методів.
Методи та критерії оцінювання: Залік диференційований
Рекомендована література: Базова 1. Daniel Jurafsky, James H. Martin Speech and Language Processing: an Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition - Second Edition Prentice Hall, 2008 -988. 2. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики – Донецьк, 2003. – 184с. 3. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика: Навчальний посібник.- Суми, 2004.- 382с. 4. The handbook of applied linguistics / edited by Alan Davies and Catherine Elder. 2004 – 886. 5. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1991. — 140 с. Допоміжна 1. Daniel Jurafsky, James H. Martin Speech and Language Processing: an Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition - Second Edition Prentice Hall, 2008 -988. 2. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики – Донецьк, 2003. – 184с. 3. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика: Навчальний посібник.- Суми, 2004.- 382с. 4. The handbook of applied linguistics / edited by Alan Davies and Catherine Elder. 2004 – 886. 5. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1991. — 140 с. 9. Інформаційні ресурси 1. www.python.org 2. https://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm/download/#section=windows
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).