Інженерне проектування складних об'єктів і систем

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.E.073
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: О.М.Матвійків
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні поняття та визначення технології інженерного проектування • знати основні стадії, аспекти та рівні технології проектування інженерних об'єктів і систем, їх задачі, критерії ефективності та склад необхідної документації • знати принципи системного підходу та вміти їх застосовувати в автоматизованому проектуванні складних об’єктів і систем (COC) • знати основні математичні моделі, методи і алгоритми для розв'язання задач аналізу, синтезу, верифікації та оптимізації в автоматизованому проектуванні • вміти розробляти і застосовувати нові формальні операції, процедури та маршрути проектування, а також приймати раціональні рішення в процесі проектування СОС • знати архітектуру і структуру промислових САПР, а також вміти комплексувати автоматизовані робочі місця для автоматизованого проектування СОС
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Математичний аналіз • Теоретичні основи САПР • Основи системного аналізу • Математичне моделювання в САПР
Короткий зміст навчальної програми: Поняття та основні види ієрархій в складних об’єктах/системах. Життєвий цикл СОС та місце САПР у виробництві. Основні поняття і визначення процесу проектування та методологія проектування СОС. Стадії, етапи і аспекти стандартної технології проектування. Блочно-ієрархічний підхід до процесу автоматизованого проектування СОС. Процедури синтезу, аналізу та верифікації в автоматизованому проектуванні. Поняття системного середовища САПР та технології паралельного і колективного проектування СОС. Класифікація та ієрархія математичних моделей для автоматизованого проектування. Моделі, методі та засоби проектування на мікро-, мезо-, макро- та мета- рівнях. Оптимізаційні моделі в процесі проектування СОС. Особливості та етапи вирішення задач структурного синтезу. Забезпечення теплоелектричної сумісності та технологічної відтворюваності параметрів в конструкціях СОС. Типові промислові САПР для автоматизованого проектування СОС типу РЕЗ.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%) • підсумковий семестровий контроль: контрольний залік в письмово-усній формі (60%)
Рекомендована література: 1. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: учб. для вузов. - 4-е изд. - М: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2009. - 430с. 2. Тимченко, А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів: Основи САПР та системного проектування складних об'єктів: Підруч. / А. А. Тимченко ; За ред. В.І. Бикова. – 2 вид. – К. : Либідь, 2003. – 270с. 3. Евгенев Г.Б. Интеллектуальные системы проектирования. - Учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2009. - 334 с. 4. Малюх В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 192 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).