Управління IT-проектами

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.035
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Денисюк П.Ю.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • математичні моделі та методи управління IT проектами, ; • уміти здійснити змістовну постановку задачі описання IT проекту та його структури, реалізувати розроблену модель за допомогою наявних інструментальних засобів здійснювати контроль, аналіз та оперативне управління ходом IT проекту та перерозподіл призначених ресурсів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи системного аналізу • Технологія програмування та створення програмних продуктів
Короткий зміст навчальної програми: Застосування методів управління IT проектами в інформаційних системах. Стандарт управління проектами. Цикл життя IT проекту. Учасники IT проекту. Процеси управління проектом та групи процесів. Графічне відображення процесу управління проектом. Діаграми залежностей між процесами. Основні документи IT проекту. Області знань з управління проектами. Управління змістом IT проекту. Управління термінами IT проекту. Оцінювання ресурсів та тривалості операцій. Розроблення та управління розкладом виконання робіт (календарним планом). Планування якості. Процес забезпечення якості та її контролю. Керування людськими ресурсами IT проекту. Управління комунікаціями ІТ-проекту. Математичні моделі управління IT проектами.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних і практичних робіт, усне опитування, графічно-розрахункова робота. • Еказменаційний контроль (60%): письмовий, тестування, усне опитування.
Рекомендована література: 1. https://www.pmi.org/ 2. Катренко А.В. Управління ІТ проектами./ А.В. Катренко. – Львів: Новий світ – 2000, 2013. – 550с. 3. Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition – Project Management Institute
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).