Методи ділових комунікацій

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.M.040
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: доц. кафедри САП к.т.н. Бокла Наталія Іванівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН 2 Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності: методів та засобів сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та сучасних технологій проектування та програмування інформаційних систем, математичних методів аналізу та синтезу складних об’єктів, методів збору, обробки, аналізу, систематизації та зберігання науково-технічної інформації, методів та засобів розподілених систем та паралельних обчислень, принципів і методів побудови та застосування комп’ютерних мереж, принципів web-технологій та методів і засобів їх використання для вирішення задач спеціальності; ЗН 3 Здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей інформаційних технологій; ЗН7.Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій Моделювання систем Супутні дисципліни: Інформаційні телекомунікаційні технології управління Управління ІТ - проектами
Короткий зміст навчальної програми: Тут розглядаються основні поняття теорії ділових комунікацій, функції і методи теорії ділових комунікацій, форми комунікативної діяльності за їх цілями, системна модель інформаційно-комунікаційних процесів. В окремих розділах аналізуються комунікативна сторона ділової взаємодії, конфліктні ситуації, маніпуляції у ділових комунікаціях, а також висвітлюються питання етики та етикету ділових комунікацій. Цикл лабораторних робіт включає в себе комп’ютерне моделювання задач ділових комунікацій для завадостійкого пересилання повідомлень каналами зв’язку з використанням оптимізованого циклічного коду, швидкісного пересилання векторних масивів даних каналами зв’язку з використанням оптимізованих циклічного та монолітно-групового кодів, розроблення програми синтезу комбінаторних моделей оптимального кодування багатовимірних джерел інформації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, індивідуальне науково-дослідне завдання. Підсумковий контроль (55%): екзамен – теоретичні та практичні завдання.
Рекомендована література: 1. Етика ділового спілкування : навчальний посібник / [Т.Б. Гриценко, С.П. Грищенко, Т.Д. Іщенко та ін.]. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 344 с. 2. Фішер, Р. Шлях до згоди, або переговори без поразки / Р. Фішер, У. Юрі. - М., 2010. - 158 с. 3. Коноваленко, М. Ю. Теорія комунікації / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко. - М : Юрайт, 2012. -415 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).