Комп'ютерна графіка та геометричне моделювання

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.042
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент каф. САП, к.т.н. Маркелов О.Е.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: вміти визначати та створювати структури даних для інформаційні описів геометричних моделей; розробляти комп’ютерні програми та додатки з геометричного моделювання, використовуючи існуючі середовища програмування, графічні програмні бібліотеки та ядра візуалізації, створення та обробки 2D-3D об’єктів для статичної, динамічної (анімаційної) та інтерактивної графіки; створювати зображення засобами різних алгоритмічних мов, графічних оболонок та середовищ; реалізовувати обмін графічними даними між різними системами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Алгоритмізація та програмування,
Короткий зміст навчальної програми: моделі координатного представлення 2D,3D; системи координат; колірні моделі, операції над кольорами; властивості та види елементарних і комплексних геометричних перетворень; параметризації геометричних об’єктів, математичних моделей, конструювання кривих, поверхонь та способів тріангуляцій; моделювання областей видимості при візуалізації та алгоритмів усунення невидимих ліній і поверхонь; методи неперервного, дискретного, каркасного, граничного, ієрархічного описів та представлень геометричних об’єктів на площині та у просторі.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): програмування, письмові звіти до лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота, усне опитування • Підсумковий контроль (70%, екзамен): письмовий, тестування, задачі, усне опитування
Рекомендована література: • Маркелов О.Е. Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об’єктів та систем (частина 1) [Текст] : конспект лекцій для студ. баз. напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" : в 2 ч. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: О. Е. Маркелов, В. І. Каркульовський]. – Ч.1. – Львів : Вид-во каф. САП Нац. ун-ту "Львів. політехніка", – 94 с., – 48 рис., – 3 табл., – алф.покаж: с. 81-84. – Бібліогр.: с. 89–93 (71 назв). – Зареєстровано в Навчально-методичному управлінні НУ "Львівська політехніка" № 3184 • Маркелов О. Е. Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об’єктів та систем (частина 2) [Текст] : конспект лекцій для студ. баз. напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" : в 2 ч. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: О. Е. Маркелов, В. І. Каркульовський]. – Ч.2. – Львів : Вид-во каф. САП Нац. ун-ту "Львів. політехніка", – 82 с., – 63 рис., – 11 табл. – алф.покаж: с. 72-74. – Бібліогр.: с. 80–81 (27 назв). – Зареєстровано в Навчально-методичному управлінні НУ "Львівська політехніка" № 3185 • Geometric Modeling: The mathematics of shapes Reprint Edition / Nikolay Golovanov // Publisher ? : ? CreateSpace Independent Publishing Platform; Reprint edition (December 24, 2014), 348 pages, ISBN-10 : 1497473195 ISBN-13 : 978-1497473195 • Geometric Modeling: Techniques, Applications, Systems and Tools / Muhammad Sarfraz // Publisher: Springer; February 29, 2004 , 465 pages ISBN-10 : 1402018177, ISBN-13 : 978-14020181762004 • Geometric Modeling: Theory and Practice The State of the Art / Strasser, Wolfgang, Klein, Reinhard, Rau, Rene (Eds.) // ISBN 978-3-642-60607-6 • An Integrated Introduction to Computer Graphics and Geometric Modeling/ Ronald Goldman // ISBN 9781138381476, 2019, CRC Press, 574 Pages • Geometric Modeling Third Edition / Michael Mortenson // ISBN-13: 978-0831132989, ISBN-10: 0831132981, Publisher : Industrial Press, Inc.; Third edition (April 15, 2006), 452 pages
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).