Проектно-технологічна практика

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.044
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент кафедри САП, к.т.н., доцент. Фармага Ігор Вірославович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність застосовувати знання і вміння для аналізу предметної області та розроблення, верифікації і атестації специфікації вимог до програмного, лінгвістичного та інформаційного забезпечення. • Розуміння основ інформаційних технологій, типів даних, здатність проектувати різні аспекти програмних та інформаційних систем. • Здатність використовувати методи та технології об'єктно-орієнтованого програмування та проектування програмних систем для різних предметних областей. • Здатність аргументувати вибір методів розв’язування задач забезпечення інформаційних технологій проектування, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Всі предмети за спеціальністю.
Короткий зміст навчальної програми: Завданням проектно-технологічної практики є ознайомлення студентів з виробничим процесом на підприємстві, вивчення організації робіт в групах фахівців, виявлення реальних умов функціонування та створення програмних систем, уміння застосовувати теоретичні знання в практичних ситуаціях, здатність створювати технічну документацію на програмні системи відповідно до прийнятих стандартів, ефективно працювати та організовувати роботу в команді розробників програмного забезпечення. Індивідуальні завдання студентів під час проектно-технологічної практики повинні бути пов’язані з вирішенням таких задач у професійній діяльності: ? Збір і аналіз вхідних даних для проектування програмного забезпечення; ? Розробка алгоритмів розв’язання задач у відповідності з існуючим технічним завданням; ? Розробка ПЗ з використанням засобів різноманітних мов програмування ; ? Використання сервісів Інтернет і Веб-технологій при реалізації розподілених інформаційних систем; ? Проектування, реалізація та супровід баз даних; ? Інсталяція програм і програмних систем, налаштування і обслуговування програмно-апаратних засобів; ? Розробка проектної і робочої документації, оформлення закінчених проектних робіт. Під час практики студенти повинні ознайомитись із: ? нормативними матеріалами підприємства, де вони проходять практику; ? звітами про виконані на підприємстві проекти; ? спеціальною рекомендованою керівниками практики літературою за темою індивідуального завдання. Використані студентами інформаційні джерела заносяться в список згідно правил оформлення, який включається обов’язково до письмового звіту.
Методи та критерії оцінювання: Письмовий звіт та захист звіту.
Рекомендована література: С.Орлов. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник. - СПб.: Питер, 2002. — 464 с Соммервиль И. Инженерия программного обеспечения. – М.: 2002. – 624 с. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 22.11.2017 р. № 265-10 / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 133 – 147.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).