Адміністрування комп'ютерних систем проектування

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.E.075
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Панчак Роман Теодорович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є володіння теоретичними і практичними знаннями для адмініструванні САПР , раціонального розподілу програмно-апаратних засобів системи між користувачами, забезпечення необхідного доступу до ресурсів системи у відповідності з їх рівнем доступу, визначення необхідної і достатньої конфігурації апаратних і програмних засобів системи для забезпечення її успішної експлуатації в умовах реального виробництва.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти наступних компетентностей: Загальні компетентності: ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК10.Здатність бути критичним і самокритичним ЗК12.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК13.Здатність діяти на основі етичних міркувань ЗК14.Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадського(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Фахові компетентності спеціальності: ФК1. Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування. ФК2.Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо. ФК18. Здатність використовувати мови програмування, опису інформаційних ресурсів, специфікацій, інструментальні засоби, бібліотеки, фреймворки та технології під час проектування та створення інформаційних систем.
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПР3: використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розвязування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей Здобувач освіти повинен уміти: УМ8:Проводити аналіз сильних і слабких сторін рішення, зважувати і аналізувати можливості і ризики ухвалення рішень, оцінювати ефективність прийняття рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Управління IT проектами. Проектування та розробка інформаційних систем кореквізити: Дискретні моделі в системному проектуванні.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Адміністрування комп’ютерних систем проектування» належить до циклу професійної підготовки і викладається в одному семестрі. Метою вивчення дисципліни є здобуття здобувачами освіти знань, умінь та практичних навиків адміністрування комп’ютерних систем проектування на етапах проектування, технологічної підготовки виробництва проектованих виробів, адміністрування баз даних систем проектування з врахування особливостей реального виробництва.
Опис: Аналіз стану світового ринку САПР електронних пристроїв. Сучасні системи проектування електронних засобів. Комплектність документів на випуск електронних вузлів автоматизованим методом. Адміністрування бази даних. Правила виконання конструкторської та технологічної документації у відповідності з вимогами нормативно-технічної документації. Завдання правил проектування з врахуванням технологічних можливостей виробництва. Випуск керуючих програм для технологічного обладнання . Налаштування комп’ютерних систем проектування для забезпечення випуску конструкторсько-технологічної документації згідно до вимог нормативно - технічної документації на вид і структуру документів. Вплив якісного адміністрування на ефективність роботи і використання комп’ютерних систем проектування
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40 балів): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування. Підсумковий контроль(60 балів):іспит : контрольна робота – тестування у ВНС (50 балів), усна компонента (10 балів).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: письмові звіти з лабораторних робіт (40 балів) - аналіз оформлення звіту згідно з встановленими вимогами, усне опитування. Підсумковий контроль (60 балів): Іспит – тестування у ВНС (50 балів), усне опитування (10 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Конструювання електронно – обчислювальної апаратури на основі поверхневого монтажу : навч. посібник / Грачов А.О., Лега Ю.Г., Мельник А.А., Панов Л.І.. Київ: Кондор, 2005. 384 с. Комп’ютерні технології автоматизованого виробництва: Навч. посібник / М.А. Бережна. – Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007. – 368 с Конструктивно-технологічна побудова компонентів спеціалізованих комп’ютерних та робототехнічних систем : навч. посіб. / В. М. Лукашенко, К. В. Колесніков, К. С. Рудаков, М. В. Чичужко, М. П. Мусієнко. – М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ ; 2017. –
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).