Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.049
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: екзаменаційна комісія
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-професійної та практичної підготовки, набутих компетентностей Здобувача ВО вимогам стандартів освітньої діяльності та освітніх програм.
Завдання: Перевірити науково-теоретичну та практичну підготовку студентів; прийняти рішення щодо присудження випускникам ступеня бакалавра; надати рекомендації щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців.
Результати навчання: Бакалаврська кваліфікаційна робота та ілюстративний матеріал оформляється в одному примірнику згідно вимог, що викладені у методичних вказівках. Після захисту примірник бакалаврської кваліфікаційної роботи разом з ілюстративним матеріалом передається для зберігання в науково-технічну бібліотеку Національного університету "Львівська політехніка". Для захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи до екзаменаційної комісії (ЕК) студент повинен подати: • первинний примірник бакалаврської кваліфікаційної роботи з підписами автора, керівника і консультантів; • відгук керівника про роботу над бакалаврською кваліфікаційною роботою; • відгук рецензента; • залікова книжка з підписом декана; • ілюстративний матеріал до бакалаврської кваліфікаційної роботи (презентація, плакати, креслення, макети).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи; • виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Студент на підставі бакалаврської кваліфікаційної роботи готує презентацію та доповідь, яку виголошує перед екзаменаційною комісією. У своїй доповіді студент повинен показати здобутий рівень освітньо-професійної підготовки, вільне володіння матеріалом та сучаною термінологією. Також студент повинен продемонструвати вміння вести дискусію на професійну тематику.
Опис: Бакалаврська наукова робота повинна містити: титульний аркуш; · завдання; · зміст; · перелік умовних позначень; · вступ; · основну частину; · розділ по економічній частині; · висновки; · резюме; · список використаних джерел; · додатки, роздруки власноручно створених і відлагоджених програм. Обсяг бакалаврської кваліфікаційної роботи становить 70-80 сторінок машинопису, але не більше 100 сторінок без врахування додатків.
Методи та критерії оцінювання: При оцінюванні кваліфікаційної роботи беруться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки здобувача вищої освіти, а також оцінки керівника та рецензента.
Критерії оцінювання результатів навчання: При оцінюванні кваліфікаційної роботи враховують рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки Здобувача ВО, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту вкаліфікаційної роботи відбувається за національною шкалою із переведенням у 100-бальну шкалу (відмінно - 94, добре - 80, задовільно - 60).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: При оцінюванні кваліфікаційної роботи беруться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки здобувача вищої освіти, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи відбувається в порядку: виставлення оцінки за шкалою ЄКТС та переведення виставленої оцінки в національну та 100-бальну шкалу ( за середнім інтервальним значенням)
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності – 122 «Комп’ютерні науки» / Укл. Бокла Н.І., Климкович Т.А. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021.-32с. 2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаціних комісій Національного університету «Львівська політехніка» / О.М. Матвійків, В.М. Свірідов, Р.Б. Косів, О.Р.Давидчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020.- 39 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).