Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.047
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент кафедри САП, к.т.н., доцент. Фармага Ігор Вірославович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність застосовувати знання і вміння для аналізу предметної області та розроблення, верифікації і атестації специфікації вимог до комп'ютерних інформаційних технологій. • Розуміння основ розроблення програмного та інформаційного забезпечення, типів даних, нотацій для їх подання та здатність розробляти різні аспекти комп'ютерних систем. • Здатність використовувати методи та технології об'єктно-орієнтованого програмування та проектування комп'ютерних систем для різних предметних областей. • Здатність аргументувати вибір методів розв’язування задач розроблення комп'ютерних систем, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Усі навчальні дисципліни.
Короткий зміст навчальної програми: Індивідуальне завдання на практику повинно містити тему або частину теми бакалаврської кваліфікаційної роботи. Завдання студента полягає у зборі інформації, аналізі її, підготовці інформації для документального її оформлення, виборі оптимальних рішень для розроблення системи, специфікації вимог.
Методи та критерії оцінювання: Письмовий звіт та захист звіту.
Рекомендована література: 1. Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти № 351 (v0351281-94) від 20.12.94) Про затвердження «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» / http://zakon.rada.gov.ua › z0035-93. 2. Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 10.12.2015 р. № 235-10. / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 87 – 109. 3. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 22.11.2017 р. № 265-10 / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 133 – 147.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).