Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.048
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Усі викладачі кафедри
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи: систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою досліджень, розробки (реалізації, від лагодження, тестування) та проведення експериментів, пов’язаних з метою проекту (роботи).
Завдання: ? здійснювати пошук науково-технічної літератури за темою кваліфікаційної роботи, аналізувати науково-технічний рівень і сучасний стан розробок у вибраній проблемній області, критично аргументувати можливість і доцільність застосування тих чи інших науково-дослідних і проектних результатів у системі, вміння пропонувати і аргументовано відстоювати власні підходи до вирішення поставлених задач; ? самостійно здійснювати постановку задач, розробляти математичні моделі, алгоритми та програми, а також при необхідності апаратні засоби в процесі вирішення задач дипломного проектування; ? ефективно застосовувати комп’ютер для вирішення поставлених задач; ? виконувати розробки у відповідності з вимогами нормативних документів по створенню САПР, програмних виробів та апаратних компонентів; ? застосовувати методологію системного підходу при проектуванні складних систем проектування;
Результати навчання: -cистематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань підготовки бакалавра за напрямом 6.122 «Комп`ютерні науки» та застосування їх під час вирішення конкретних задач бакалаврської роботи; - розвиток і закріплення навичок ведення самостійної роботи (від знайомлення із завданням до захисту бакалаврської роботи) та оволодіння методикою теоретичних і експериментальних досліджень при вирішенні питань, які розробляються в бакалаврській роботі; - оволодіння раціональними методами пошуку й аналізу вітчизняної і зарубіжної науково-технічної інформації, включаючи патентну; - розвиток уміння користуватися сучасними мовами програмування і проводити комп’ютерне моделювання технологічних, фізичних, математичних процесів, а також уміння обробляти і систематизувати результати досліджень, використовуючи комп’ютерну техніку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Усі навчальні дисципліни
Короткий зміст навчальної програми: Самостійне виконання поставленого завдання на бакалаврську кваліфікаційну роботу та оформлення пояснювальної записки.
Опис: Пояснювальна записка складається з основної частини та економічного обгрунтування. Основна частина має містити розділи, що стосуються вирішення таких задач: аналітичний огляд, постановка завдання, проектування, реалізація проектних рішень, перевірка отриманих результатів, висновки.
Методи та критерії оцінювання: Державна атестація у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.
Критерії оцінювання результатів навчання: ри оцінюванні кваліфікаційної роботи враховують рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки Здобувача ВО, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту вкаліфікаційної роботи відбувається за національною шкалою із переведенням у 100-бальну шкалу (відмінно - 94, добре - 80, задовільно - 60).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: При оцінюванні кваліфікаційної роботи беруться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки здобувача вищої освіти, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи відбувається в порядку: виставлення оцінки за шкалою ЄКТС та переведення виставленої оцінки в національну та 100-бальну шкалу ( за середнім інтервальним значенням)
Рекомендована література: Буров Є.В. Концептуальне моделювання інтелектуальних інформаційних систем: Монографія.- Львів: Видавництво Львівської Політехніки 2012. Катренко А.В. Системний аналіз: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ- 2000», 2009. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами: Підручник. Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами. - Львів: «Новий Світ- 2000», 2011. Мацяшек Л.А. Анализ требований и проектирования систем. Разработка информационных систем с использованием UML. Перев. с англ.- «Вильямс» 2005
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).