Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.O.045
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Токарєва М.О. Мацьків О.О. Качан С.І.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надання студентам теоретичних знань та практичних умінь для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-дослідницької діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку, усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях, формування теоретичних і прикладних знань із правових, економічних та організаційних питань захисту людини від впливу негативних чинників середовища життя і діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 2. Здатність навчатися. ЗК 3. Уміння спілкуватися усно та у письмовій формі українською мовою. ЗК 4. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел. ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 9. Здатність працювати в команді. фахові компетентності: ФК 1. Здатність застосовувати базові знання з фундаментальних наук: математики, фізики, електроніки для вирішення типових задач спеціальності. ФК 2. Здатність застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі інформаційних технологій. ФК 10. Здатність застосовувати знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знання: ЗН 7. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. уміння: УМ 6. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання задач спеціальності. УМ 7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: фізика, хімія
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що входить до навчальних планів як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Навчальна дисципліна об’єднує систему знань і навиків з ОП і БЖД під час діяльності на об’єктах господарювання і побуті. Дисципліна покликана сформувати в майбутніх фахівців знання, навики і вміння щодо фунціонування системи, стану і проблем безпеки згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. Навчальна дисципліна передбачає вивчення питань з ОП і БЖД відповідно до особливостей професійності діяльності майбутніх фахівців. Виклад дисципліни включає питання основ електробезпеки, пожежної безпеки, питання гігієни праці та виробничої санітарії на підприємствах, оцінки ризиків і управління ними, питання забезпечення заходів захисту людей в разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також законодавчу базу з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності. Вивчення дисципліни дає теоретичні знання з основ взаємодії людини з довкіллям, формує вміння аналізувати умови перебування та приймати адекватні рішення щодо особистої безпеки, збереження здоров'я та життя персоналу і населення, а також виховує гуманне світосприйняття і відношення до людини.
Опис: Основні поняття у галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності. Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “Про охорону праці”. Кодекс законів про працю України. Гарантії охорони праці жінок та неповнолітніх. Метеорологічні умови виробничого середовища. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища. Освітлення виробничих приміщень. Природне освітлення та його нормування. Штучне освітлення та його нормування. Системи штучного освітлення. Джерела штучного освітлення. Шум. Класифікація шуму. Дія шуму на організм людини. Нормування шуму. Методи та засоби боротьби з шумом. Інфра- та ультразвук. Джерела їх виникнення. Дія ультра- та інфразвуків на організм людини та методи та засоби захисту. Джерела вібрації. Дія вібрації на організм людини. Класифікація вібрацій за походженням. Гігієнічне нормування вібрацій. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій. Дія електричного струму на організм людини. Види електричних травм. Основні фактори, що визначають результат ураження людини струмом. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом. Організація пожежної охорони на виробництві. Основні причини виникнення пожеж. Види горіння. Пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Здатність матеріалів та речовин до займання. Легкозаймисті горючі речовини. Протипожежне водопостачання. Способи та засоби гасіння пожеж. Первинні засоби гасіння пожеж. Небезпеки та їх класифікація. Чинники зниження життєдіяльності людини. Загальна класифікація надзвичайних ситуацій
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – (20 %): письмові звіти лабораторних робіт; (20 %): письмові звіти практичних робіт; Підсумковий контроль – (60%): письмова тестова робота.
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Розрахунково-графічна робота (максимум 10 балів), з них: – структура роботи (Завдання, зміст, список використаної літератури та джерел (не менше 5), висновки,) (1 бал); - якість джерел інформації, змісту роботи та висновків (за кожне теоретичне питання максимум 1 бал); – розв’язані задачі з відповідними поясненнями, коментарями та висновками (за кожну задачу максимум 5 балів); – правильно виконана графічна частина (3 бали). 2. Лабораторні роботи (максимум 5 балів), з них: – сформований звіт (структура роботи, обчислення і розрахунки, висновок) (максимум 1,5 бала); - теоретичний матеріал (тестування у ВНС) (максимум 3,5 бала); 3. Практичні роботи (максимум 5 балів): – сформований звіт: структура роботи, (максимум 1,5 бала) обчислення і розрахунки, висновок (максимум 3,5 бала).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 2. Ткачук К.Н., М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Зеркалов Д.В., Р.В. Сабарно, В.С. Коз’яков, О.І.Полукаров, Л.О.Митюк. Основи охорони праці. Підручник. 2-ге видання. К.: Основа, 2006.– 448 с. 3. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: Підручник. 2-е вид. / За ред. М. П. Гандзюка. -К.: Каравела, 2010. - 408 с 4. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. 5. Пістун І.П., В.І.Кочубей Безпека життєдіяльності: підручник. – Суми: «Університет. книга», 2012. – 575 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).