Дискретні моделі в системному проектуванні

Спеціальність: Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Код дисципліни: 6.122.12.E.078
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Каркульовський В.І.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання теоретичних основ дискретної математики із врахуванням особливостей сучасних інформаційних технологій; • знання основних задач, які можна вирішити за допомогою графових моделей; • знання алгоритмів реалізації графових моделей для вирішення прикладних задач в автоматизованому проектуванні; • знання сучасних методів та засобів, які дозволяють ефективно реалізовувати графові моделі для вирішення конкретних задач. • уміння використовувати графові моделі для вирішення задач автоматизоваго проектування; • уміння здійснювати вибір найбільш ефективних алгоритмів для вирішення поставленої задачі та реалізовувати їх із застосуванням сучасних засобів інформаційних технологій; • володіння уміннями самостійно вирішувати нестандартні професійні завдання, альтернативно мислити, постійно прагнути до вдосконалення професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дискретна математика Алгоритмізація та програмування
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає оволодіння знаннями принципів та вимог до алгоритмів, які реалізують графові моделі, способів їх реалізації із врахуванням особливостей інформаційних технологій проектування. Отримати уміння використовувати базові методи і засоби та сучасні програмні системи і технології для широкого класу задач.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль здійснюється у формі оцінок за захист виконаних лабораторних робіт та розрахунково-графічної роботи. Екзаменаційний контроль здійснюється на засаді письмової роботи та усного опитування. Поточний контроль – 40 балів. Екзаменаційний контроль – 60 балів.
Рекомендована література: 1. Дискретна математика для програмістів: навч. посібник / Л.М.Журавчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-420 с. 2. Андрійчук Ю.В., Комарницький М.Я., Іщук Ю.Б., Вступ до дискретної математики. –– Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.–254с. 3. М. Ядренко. Дискретна математика: Навч.-метод. посібник. – К. : ТВіМС, 2004.- 244с. 4. Остин Оре Теория графов. –М.: Либроком, 2009. – 354с. 5. Касьянов В.Н. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение / В.Н. Касьянов, В.А. Евстигнеев. – СПб.:БХВ-Петербург, 2003. – 1104 с. 6. Боднарчук Ю.В., Олійник Б.В. Основи дискретної математики: Навч. посіб. – К. : Вид. дім дім “Києво-Могилянська Академія“, 2009 7. Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник. Конкретная математика. –Москва: Мир, 1998 8. А.Я. Оленко, М.Й. Ядренко Дискретна математика. Навчально-методичний посібник, Видавництво НаУКМА-1996. . 9. Д.В. Карпов Теория графов https://logic.pdmi.ras.ru/~dvk/graphs_dk.pdf 10. Робин Уилсон Введение в теорию графов. К.: Диалектика, 2019. 240с. 11. Дональд Кнут Исскуство программирования. К.: Диалектика, 2020. 720с. 12. Харари Ф. Теория графов. М.: Мир, 1973. — 300 с. 13. http://www.cyb.univ.kiev.ua/library/books/karnaukh-23.pdf 14. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/35854/1/Teoriia_hrafiv.pdf 15. https://www.alfasoft.com/en/products/development-tools/embarcadero/rad-studio.html
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).