Комп`ютерна лінгвістика

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.2
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Корпильов Д.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: • основні поняття і робочу термінологію комп’ютерної лінгвістики, що використовуються в теорії і на практиці; • методи лінгвістичних досліджень; • методи та алгоритми автоматичного морфологічного аналізу тексту; • методи та алгоритми автоматичного синтаксичного аналізу тексту; • методи та алгоритми автоматичного семантичного аналізу тексту. Підготовлений фахівець повинен вміти: • працювати з базовими наборами лінгвістичних даних (WordNet, корпуси текстів) для лінгвістичних досліджень ; • застосовувати існуючі набори лінгвістичних даних для здійснення лінгвістичних дослідженнях; • використовувати засоби мови програмування Python для розробки програмних продуктів автоматичної обробки текстів; • застосовувати засоби бібліотеки прикладних програм NLTK для розробки програмних продуктів автоматичної обробки текстів; • здійснювати автоматичну обробку текстів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Мета вивчення навчальної дисципліни У відповідності до кваліфікаційних установок у курсі висвітлюється загальна концепція по використанню комп’ютерних технологій для вирішення наукових і практичних завдань пов’язаних з мовою. Виробляється у студентів уявлення про історичні етапи розвитку комп’ютерної лінгвістики, як науки, її основних напрямків та термінології. Формуються фундаментальні теоретичні знання і практичні навички в галузі лінгвістичної обробки писемних текстів засобами комп’ютерної техніки на різних мовних рівнях.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (50%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; • підсумковий контроль (50%): диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Daniel Jurafsky, James H. Martin Speech and Language Processing: an Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition - Second Edition Prentice Hall, 2008 -988. 2. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики – Донецьк, 2003. – 184с. 3. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика: Навчальний посібник.- Суми, 2004.- 382с. 4. The handbook of applied linguistics / edited by Alan Davies and Catherine Elder. 2004 – 886. 5. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1991. — 140 с. 8.2 Література до лабораторних занять. 1. Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper Natural Language Processing with Python Analyzing Text with the Natural Language Toolkit. O'Reilly Media, 2009 - 502 2. Г. Россум, Ф.Л.Дж. Дрейк, Д.С. Откидач, М. Задка, М. Левис, С.Монтаро, Э.С.Реймонд, А.М.Кучлинг, М.-А.Лембург, К.-П.Йи, Д.Ксиллаг, Х.Г.Петрилли, Б.А.Варсав, Дж.К.Ахлстром, Дж.Рокинд, Н.Шеменон, С.Мулендер. Язык программирования Python./ 2001 – 452c. 3. David Mertz Text Processing in Python Addison WesleyBiber, 2003 - 544.