Комп'ютерна лексикографія

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна

Комп'ютерна лексикографія (курсова робота)

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.7
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Лектор: к. філол. н., доцент Таран Оксана Сергіївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність використовувати основні технології, орієнтовані на опрацювання природномовної інформації, розробляти мовні технології та нові методи розв’язання практичних завдань у галузі використання мови; • уміння виконувати автоматичне опрацювання природної мови: аналіз, синтез, розпізнавання звукового мовного коду, морфологічний і синтаксичний аналіз тексту; • уміння створювати електронні мовні ресурси (словники, лінгвістичні бази даних, зокрема, для систем машинного перекладу); • здатність і вміння виконувати наукові дослідження у галузі прикладної лінгвістики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комп'ютерна лінгвістика Загальне мовознавство Комп’ютерна лексикографія.
Короткий зміст навчальної програми: Програма передбачає упровадження математичних методів у дослідження й опис мовних процесів для їх моделювання, формалізації і алгоритмізації та використання лінгвістичних і математичних методів у розробленні комп’ютерних інформаційних та інтелектуальних систем з автоматичного опрацювання мовної інформації. Загальна характеристика курсової роботи. Оформлення роботи. Правила оформлення списку використаних джерел. Підготовка до захисту та захист курсової роботи.
Методи та критерії оцінювання: виконання та захист курсової роботи (100 %)
Рекомендована література: 1. Демська О. Вступ до лексикографії: навч. посібник. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 2. Кульчицький І.М. Комп’ютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексикографічних систем. К., 2002. 3. Nielsen S., Tarp S. Lexicography in the 21st Century. Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2009.