Стилістика сучасної української мови

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.M.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: доктор філол. наук, професор Фаріон Ірина Дмитрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні теоретичні питання зі стилістики. • Засвоїти основні вимоги до сучасного писемного й усного спілкування. • Вміти користуватися Українським правописом, словниками різних типів, довідниками. • Вміти аналізувати тексти професійної тематики, тобто використовувати здобуті знання у практиці спілкування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасна українська мова.
Короткий зміст навчальної програми: стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; публіцистичний стиль і його засоби; культура усного та писемного мовлення; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування журналістських текстів
Методи та критерії оцінювання: залік: поточний контроль: 100 балів (усне опитування, контрольні роботи)
Рекомендована література: 1) Микитюк Оксана. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки. Навчальний посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 234 с. 2) Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь, 1993. – 248 с. 3) Фаріон Ірина. Мова – краса і сила. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007. – 168 с.