Економіка і управління підприємством

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.M.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц.. Гринів Тетяна Теодозіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти: комплекс базових знань з економіки і управління підприємством сучасних умовах, а також набути практичних навичок, необхідних для економічного обґрунтування господарських рішень на рівні підприємства. уміти: застосовувати набуті знання в управлінні підприємницькою діяльністю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Підприємництво і менеджмент. - кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: У курсі «Економіка і управління підприємством» розглядаються такі теми: Економічні основи функціонування підприємства. Формування, оцінка та управління активами підприємства. Вартість та оптимізація структури капіталу. Дивідендна політика підприємства. Витрати підприємства та політика управління ними. Формування та управління прибутком підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства. Управління інвестиціями. Оподаткування підприємств. Маркетингова політика підприємства
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне опитування, розв’язування задач. Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Рекомендована література: - Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22. - Податковий Кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// portal.rada.gov.ua. - Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ. - Березін О.В., Бутенко Н.В. Економіка підприємства : практикум : навч. посіб. / О.В. Березін, Н.В. Бутенко. — К. : Знання, 2009. — 254 с. - Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. С. Іванілов. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 727 с. - Ковальчук С. В. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / С. В.Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 352 с. - Мачкур А. Є., Лещій Л. А., Коваль З. О. Економіка і управління підприємством: Навчальний посібник / А. Є. Мачкур, Л. А. Лещій, З. О. Коваль. -Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. -156 с. - Пазинич В. І, Шулешко А. В. Фінансовий менеджмент. Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 408 с.