Актуальні питання дискурсології

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.001
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Лектор: проф., д.ф.н. Бехта Іван Антонович, доц., к.філол.н. Ділай Маріанна Петрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність продемонструвати поглиблені знання сучасних наукових методів лінгвістичних досліджень у межах комунікативного та когнітивного напрямів лінгвістики; - уміння ефективно сприймати, зберігати, опрацьовувати й передавати мовну інформацію, прогнозувати особливості сприйняття інформації й запобігати виникненню комунікативних невдач; - уміння моделювати комунікативні акти моно-, діа-, полілогічного типу з урахуванням культурноспецифічних особливостей спільноти, мовою якої відбувається спілкування; - здатність діагностувати усне й писемне мовлення, проводити лінгвістичну експертизу письмових текстів та усного мовлення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Лінгвопрагматика; • Соціолінгвістика; • Когнітивна лінгвістика
Короткий зміст навчальної програми: Місце аналізу дискурсу у сучасній антропоцентричній парадигмі лінгвістики. Проблема об’єкта дискурсології: історія змін та розбіжностей у тлумаченні. Школи аналізу дискурсу. Інтерактивна детермінація дискурсу. Характеристика складових дискурсу. Параметри типологізації дискурсу як дискусійна проблема. Текстово-дискурсивні категорії: когезія, когерентність, інтенційність, інформативність, ситуаційність, прийнятність, інтертекстуальність, інтерсеміотичність. Дискурс як семіозис. Дискурс і мовленнєві жанри. Моделювання дискурсу. Когнітивна карта дискурсу. Методи аналізу тексту і дискурсу. Дискурс-аналіз. Дискурс як “альтернативний cвіт у світі мови”.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30 %): написання та захист реферату; - підсумковий контроль (70%): залік.
Рекомендована література: Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; [ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова]. – М. : Прогресс, 1974. – 446 с. 2. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі / І. А. Бехта. – К. : Грамота, 2004. – 304 с. 3. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация : пер. с англ. / Т. А. ван Дейк ; [сост. В. В. Петрова ; под. ред. В. И. Герасимова ; вступ. ст. Ю. Н. Караулова, В. В. Петрова]. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с. 4. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 476 с. 5. Beaugrande R. Linguistic Theory: The Discourse of fundamental Works/ Robert de Beaugrande – L., N.Y.: Longman, 1991. ? 403p. 6. Halliday M. Language as a social Semiotic / M. Halliday – London : Edward Arnold Publishers Ltd., 1975. – 256 p.