Стилістика сучасної української мови

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.M.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: доктор філол. наук, професор Фаріон Ірина Дмитрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні теоретичні питання зі стилістики. • Засвоїти основні вимоги до сучасного писемного й усного спілкування. • Вміти користуватися Українським правописом, словниками різних типів, довідниками. • Вміти аналізувати тексти професійної тематики, тобто використовувати здобуті знання у практиці спілкування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасна українська мова.
Короткий зміст навчальної програми: стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; публіцистичний стиль і його засоби; культура усного та писемного мовлення; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування журналістських текстів
Методи та критерії оцінювання: залік: поточний контроль: 100 балів (усне опитування, контрольні роботи)
Рекомендована література: 1) Микитюк Оксана. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки. Навчальний посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 234 с. 2) Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь, 1993. – 248 с. 3) Фаріон Ірина. Мова – краса і сила. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007. – 168 с. 4) Фаріон Ірина. Мова – краса і сила: суспільно-креативна роль української мови в ХI– середині ХIХ ст. : монографія. 5-те вид., зі змінами і доповненнями. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 224 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).