Теоретична лексикологія і граматика

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.E.025
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Лектор: к. філол. н., доцент Таран Оксана Сергіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: 1) традиційні й нові підходи до класифікації та кваліфікації лексичних і граматичних одиниць; 2) проблеми сучасної лексикології та граматики; 3) теоретичні засади творення синтаксичних одиниць; вміти: 1) робити семно-компонентний аналіз, морфологічний, синтаксичний; 2) визначати структуру лексичного значення, зміни в ній; 3) визначати граматичні категорії, лексико-граматичні розряди тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Вступ до мовознавства, Контрастивна лексикологія та фразеологія англійської та української мов; - кореквізити: Загальне мовознавство, Комп’ютерна лексикографія.
Короткий зміст навчальної програми: Склад лексики за походженням, за сферою й активністю вживання, зі стилістичного погляду; структура лексичного значення й зміни в ній. Типи граматичних значень, типи форм й основні способи вираження граматичних значень слова в українській мові, граматична категорія; частини мови, проблемні питання у їх визначенні, взаємоперехід частин мови, зміни в морфологічному складі слова; учення про словосполучення й речення, просте речення, просте ускладнене речення, складні сурядні, підрядні й безсполучникові речення, складні синтаксичні конструкції, проблемні питання синтаксису.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (50 %): письмові самостійні роботи, усне опитування, захист індивідуальних дослідницьких робіт; - підсумковий контроль (50%): диференційний залік, форма проведення — письмово-усна.
Рекомендована література: 1. Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису: монографія. [вид. 2-е, випр. і доп.]. Донецьк: ДонНУ, 2007. 294 с. 2. Плющ М.Я. Граматика української мови: підручник: у 2 ч. К., 2005. Ч. 1. 3. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я. Плющ. К., 2005.