Формальні моделі опису лексики та граматики

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.E.028
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Лектор: к. філол. н., доцент Таран Оксана Сергіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: 1) традиційні й нові підходи до класифікації та кваліфікації лексичних і граматичних одиниць; 2) проблеми сучасної лексикології та граматики; 3) теоретичні засади творення синтаксичних одиниць; 4) теорію формальної граматики; 5) теорію формальної семантики. вміти: 1) робити семно-компонентний аналіз, морфологічний, синтаксичний; 2) визначати структуру лексичного значення, зміни в ній; 3) здійснювати структурно-семантичне фразеологічне моделювання; 4) визначати словотвірну модель; 5) визначати синтаксичну модель.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Вступ до мовознавства, Основи прикладної лінгвістики, Комп’ютерна лінгвістика - кореквізити: Загальне мовознавство, Когнітивна лінгвістика, Комп’ютерна лексикографія.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття про формальні мови й моделі в лінгвістиці. Слово в лексичній системі мови. Семантичні універсалії. Формальна семантика. Лексичне значення слова, його структура, зміни в ній. Групування слів української мови й формальні моделі лексики. Теоретичні засади граматики. Формальна граматика Н. Хомського. Формальна морфологія. Формальний синтаксис.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (50 %): письмові самостійні роботи, усне опитування, захист індивідуальних дослідницьких робіт; - підсумковий контроль (50%): диференційний залік, форма проведення — письмово-усна.
Рекомендована література: 1. Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису: монографія. [вид. 2-е, випр. і доп.]. Донецьк: ДонНУ, 2007. 294 с. 2. Chomsky N. Syntactic Structure [Електронний ресурс] / Chomsky N. Berlin–New York, 2002. 3. Wierzbicka A. Semantics: Primes and Universals. Oxford: Oxford University Press, 1996.