Управління якістю програмного забезпечення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.O.4
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Білас О.Є.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Cтудент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знати і застосовувати моделі якості для визначення і обумовлення атрибутів якості, яким має відповідати програмна система 2. Знати і визначати найбільш придатні методи верифікації і валідації для застосування у програмному проекті 3. Розуміти місію системи якості і знати галузеві стандарти і нормативи 4. Розуміти взаємозвязок між якістю продукту і якістю процесу розробки 5. Знати і вміти застосовувати методи контролю якості програмних продуктів і процесів розробки 6. Вмiти користуватись програмними засобами управління процесами розробки програмних продуктів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до інженерії ПЗ. Якість програмного забезпечення та тестування. Основи командної розробки ПЗ.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна присвячена управлінню якістю процесу розробки програмного забезпечення. Розглядаються моделі якості, основні храктеристики та атрибути якості. Студенти ознайомлюються із стандартами якості програмних продуктів та процесів розробки. Під-час виконання лабораторних робіт розробляється та специфікується згідно стандарту IEEE план забезпечення якості програмного продукту. Вивчаються метрики якості програмного продукту та процесів розробки.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль включає в себе результати поточного контролю знань студентів та екзаменаційного контрольного заходу. Поточний контроль знань студентів проводиться під час лабораторних занять, реферати (45%) Екзаменаційний контороль знань проводиться у вигляді виконання контрольних завдань, які включають в себе завдання трьох рівнів складності та опитування (55%).
Рекомендована література: 1. Tian J. Software Quality Engineering / John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2005.- 441p. 2. Основы инженерии качества программных систем / Ф.И. Андон, Г.И. Коваль, Т.М. Коротун, В.Ю. Суслов // Под ред. И.В. Сергиенко. – Киев: Академпериодика. – 2002. – 504 с. 3. Коваль Г.І. Основні задачі підтримки прийняття рішень в інженерії надійності програмних систем // Проблеми програмування. – 2005. – № 3. – С. 35–41. 4. Humphrey W. S., Managing the Software Process, The SEI Series in Software Engineering, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1989.