Інновації та підприємництво в інженерії програмного забезпечення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.O.1
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Петров Дмитро Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Уміння планувати та керувати часом. Здатність продукувати нові ідеї. Підприємницький дух, ініціативність. Уміння мотивувати людей та рухатись до спільних цілей. Здатність використовувати поглиблені професійно-профільні знання і практичні навички для розв’язання складних задач інноваційного характеру в інженерії програмного забезпечення. Здатність підвищувати ефективність застосування програмного забезпечення для розв’язання науково-технічних та інноваційних задач. Знання: Сучасних методологій розробки програмного забезпечення як фундаментального підходу до створення програмних систем для різних предметних областей. Стандартів процесів життєвого циклу програмного забезпечення та моделей зрілості процесів розробки програмного забезпечення. Уміння: Проектувати та розробляти сучасні та ефективні програмні системи, здатні конкурувати на ринку сучасного програмного забезпечення. Застосовувати та вдосконалювати процеси життєвого циклу програмного забезпечення для вирішення прикладних, наукових та інноваційних задач Інтегрувати та застосовувати одержані знання у процесі створення програмних систем для розв’язання науково-технічних та інноваційних задач. Застосовувати методологію наукових досліджень в професійній діяльності з інженерії програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Визначення та класифікація ІТ-підприємств. Місце і роль інновацій в розвитку ІТ-підприємств. Поняття ІТ-стартапа. Еволюційна модель розвитку ІТ-підприємств. Критерії та причини бізнес-успіху та бізнес-невдачі. Планування розвитку ІТ-підприємств. Бізнес-планування та бізнес-плани інноваційних підприємств. Структура ІТ підприємств різних типів і розмірів. Основні і допоміжні служби. Взаємодія між підрозділами підприємства. Взаємодія із замовниками. Пошук і залучення замовників. Моделі співпраці і типи проектів. Кадрове забезпечення. Пошук і формування команди. Командна робота. Типові помилки. Контракти і договори в ІТ. Структура типових контрактів. Комерційна таємниця та інтелектуальна власність. ІТ-аутсорсинг та його особливості на прикладі ІТ-галузі України. Ризики для замовників та шляхи їх подолання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): 8 практичних робіт по 5% Семестровий контроль (60%): письмова компонента (30%), усна компонента (30%)
Рекомендована література: 1. Alexander Osterwalder. The business model ontology: a proposition in a design science approach. – Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne, 2004. 2. Александр Остервальдер, Ив Пинье. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора . – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 288 с. 3. Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Christopher L. Tucci. Clarifying business models: origins, present and future of concept. – Communications of the Association for Information Systems, 2005. 4. Данілов О. Д., Паєнтко Т. В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової лі-тератури, 2011. – 256 с. 5. Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2003. – 326 с. 6. [Електронний ресурс] http://www.innovation-portal.info/wp-content/uploads/SWOT-Analysis.pdf 7. Laszlo Bock. Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead. – Twelve, 2015
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).