Методології розробки програмного забезпечення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.O.2
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Сенів М.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати найбільш поширені методології розробки програмного забезпечення, їхні основні переваги та недоліки. • Вміти вибирати оптимальну в заданих умовах методологію розроблення програмного забезпечення. • Знати сімейство Agile-процесів та вміти застосовувати їх при розробці реальних проектів. • Знати основні принципи, переваги та недоліки екстремального програмування вміти застосовувати їх при розробці реальних проектів. • Знати методологію Scrum та вміти застосовувати її при розробці реальних проектів. • Знати методологію Kanban та вміти застосовувати її при розробці реальних проектів. • Знати, що таке рефакторінг коду, вміти коректно визначати випадки застосування рефакторінгу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інновації та підприємництво в інженерії програмного забезпечення • Управління ризиками в інженерії програмного забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Історія розвитку методологій розробки програмного забезпечення, основні моделі ЖЦ ПЗ, їх переваги та недоліки. Рівні розвитку компанії за СММ. Rational Unified Process( RUP), Rapid Application Development (RAD) , набір понять, принципів і прийомів Agile Modeling, Agile Unified Process (AUP), Agile Data Method, Ітеративний та інкрементний підхід DSDM, основні поняття Essential Unified Process (EssUP), основні поняття, переваги, недоліки та області Extreme programming (XP), Feature driven development (FDD), ітераційний підхід без функціональних специфікацій Getting Real, ітераційно-інкрементний метод розробки програмного забезпечення OpenUP, методології управління проектами Scrum та Kanban
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, доповідь (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. James Shore, Shane Warden. The Art of Agile Development. — O’Reilly. — 2007. — 440 p. 2. Torgeir Dingsoyr, Tore Dyba, Nils Brede Moe. Agile Software Development: Current Research and Future Directions. — Springer. — 2010. — 240 p. 3. Кент Бек: Экстремальное программирование — Питер. – 2002. – 215с.