Інженерія систем зберігання та опрацювання даних

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.E.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: доцент Павич Наталія Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: основні принципи побудови систем, орієнтованих на зберігання та аналіз даних; основні моделі даних, які використовуються для побудови сховищ даних; основні методи доставки даних у сховище; технології інтелектуального аналізу даних. • вміти: проектувати сховища даних; основні конструкції мови багатомірних виразів MDX; створювати та адмініструвати OLAP-куб; проектувати аналітичні звіти зі сховища даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: Бази даних,
Короткий зміст навчальної програми: Багатомірні бази даних; моделі, проектування, створення та віртуалізація сховищ даних; технології інтеграції даних; агрегація даних; OLAP-системи, мова MDX.
Методи та критерії оцінювання: • звіти з лабораторних робіт, усне опитування, (45%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (55%)
Рекомендована література: 1. Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Сховища даних: навч. посібник. – Львів: 2008. – 496 с 2. Kalen Delaney, Craig Freeman. Microsoft SQL Server 2012 Internals. – 982 p. 3. Ross Mistry, Stacia Misner. Introducing Microsoft SQL Server 2014. – 144 p