Інтелектуальна власність

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.M.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., доц. Якушев Володимир Семенович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -знати: - поняття інтелектуальної власності та систему права інтелектуальної власності; -принципи та джерела авторського права; -процедуру патентування об'єктів промислової власності; -нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності; -поняття та види захисту і охорони об'єктів інтелектуальної власності. -вміти: -використовувати джерела права інтелектуальної власності; -захищати своє авторське право та суміжні права; -розраховувати економічну вартість об'єктів інтелектуальної власності; -патентувати винаходи, корисні моделі та промислові зразки; -здійснювати захист своїх порушених прав.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інформаційний маркетинг та менеджмент Інноваційні інформаційні технології
Короткий зміст навчальної програми: Cукупність правовідносин щодо регулювання прав інтелектуальної власності, майнових та особистих немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення. Змістові модулі: поняття права інтелектуальної власності. Законодавство про інтелектуальну власність. Об'єкти права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Авторське та суміжні права: поняття, зміст та особливості. Патентне право. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Договори у сфері інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (100%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування
Рекомендована література: Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна власність: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. За заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О.В. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 140 с. 2. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник: затверджено МОН України. К.: Знання, 2006. 431с. 3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 278 с. 4. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, випр. К.: Кондор, 2007. 156 с. 5. Дроб’язко В.С. Право інтелектуальної власності: навч. посіб.: рекомендовано МОН України. К.: Юрінком Інтер, 2004. 512 с. 6. Інтелектуальна власність: навч. посібник [Т. Г. Васильців, В. В. Апопій, Р. Л. Лупак, О. О.] Ільчук. Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. 172 с. 7. Інтелектуальна власність: навчальний посібник [Р. Ю. Кожушко, М. В. Колосніченко, І. П. Остапчук, М. С. Винничук ]. К.: КНУТД, 2014. 108 с. 8. Інтелектуальна власність: навчальний посібник. Під ред. В.П. Мартинюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 360 с. 9. Інтелектуальна власність в галузі комп’ютинґу: підручник / Вовк О.Б., Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Якушев В.С.- Львів, «Новий Світ-2000». 2013. 316с. 10. Ксенофонтова М. М. Інтелектуальна власність: у схемах і таблицях: навчальний посібник для підготовки магістрів з усіх напрямів підготовки і галузей знань. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. 292 с. URL: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/704 11. Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту: навч. посібник. К.: Ліра-К, 2011. 150 с. 12. Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник. 3-тє вид. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 242 с. 13. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник. [Ю. І. Фордзюк, В. М. Кабацій]. К.: Кондор, 2012. 208 с. 14. Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 414 с. 15. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. [О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе]. Одеса: Фенікс, 2011. 492 с. 16. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів. За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. 2-ге вид., переробл. та допов. К.: Ін Юре, 2002. 672 с. 17. Цивільне право: підручник: у 2 т. / за ред.: В. І. Борисова, І. В. СпасибоФатєєва, B. JI. Яроцький. – 2-ге вид., переробл. та допов. Т. 1. X.: Право, 2014. 656 с. 18. Цивільне право: підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисова, І. В. СпасибоФатєєва, B. JI. Яроцький. 2-ге вид., переробл. та допов. Т. 2. X.: Право, 2014. 816 с.