Аналіз продуктивності та оптимізація програмного забезпечення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.M.14
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: д.т.н., проф. Мельник Роман Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати принципи аналізу продуктивності програм та даних, мінімізації часових затрат на розробку ПЗ, створення надійних динамічних ресурсів інформації та програм; - знати закони та правила розробки програмного забезпечення з високою продуктивністю, знати технології розробки та тестування ПЗ; - вміти на прикладах інтерфейсів, програмних кодів, структур та сценаріїв аналізувати і оптимізувати продуктивність ПЗ - вмiти створювати практичні програмні засоби для аналізу та оптимізації продуктивності локальних та глобальних систем, створювати сценарії та програми їх підтримки. - вміти на прикладах програмних продуктів за аналогію розробляти універсальні та спеціалізовані проекти аналізу продуктивності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Організація баз даних, комп’ютерні мережі
Короткий зміст навчальної програми: Ознаки продуктивності програмного забезпечення. Програмні та організаційні заходи для визначення продуктивності ПЗ. Процеси розробки, їх закони, правила та умови проектування. Організація та оптимізація даних. Організація та оптимізація програмного коду Організація та оптимізація алгоритмів. Аналіз знань та алгоритмів. Вимоги до проектів. Специфікації завдань. Типи архітектура. Типи кодування. Мови, типи платформ, кросплатформеність. Оточення середовище програмування і проектування. Частота оновлення. Частота фіксації помилок. Фактори процесу проектування програмного продукту. Продуктивність у суміжних областях ІТ.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (70%): письмові звіти з лабораторних робіт (40%), самостійна робота (30%0 • Підсумковий контроль (30 %, екзамен): тестування (20%), усне опитування – (10%)
Рекомендована література: • В.В. Липаев. Обеспечение качества программных средств. Синтез, Москва–2001г. • P. Tinnirello. Systems Development Handbook . 4 ed. CRC Press LLC, 2000. • Jones, Capers. Applied Software Measurement: Assuring Productivity and Quality. 2 ed. McGraw Hill, 1996..
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).