Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.O.6
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Професор Федасюк Дмитро Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Уміння планувати і керувати часом при управлінні науковими проектами. Здатність продукувати нові ідеї. Уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати наукові задачі. Здатність застосовувати методологію наукових досліджень в професійній діяльності інженерії програмного забезпечення для виявлення актуальних наукових проблем, формування та критичного аналізування інформаційної бази, формулювання висновків і пропозицій. Уміння проводити дослідження на відповідному рівні. Здатність використовувати поглиблені професійно-профільні знання і практичні навички для розв’язання складних задач інноваційного характеру в інженерії програмного забезпечення. Здатність підвищувати ефективність застосування програмного забезпечення для розв’язання науково-технічних та інноваційних задач. Розуміння основних концепцій математичного моделювання та володіння методами дослідження та моделювання предметної області, для потреб якої розробляється програмне забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інновації та підприємництво в інженерії програмного забезпечення Ко-реквізити: Наукові дослідження та семінари за їх тематикою Практикум з підготовки наукових публікацій
Короткий зміст навчальної програми: Наука як система знань і сфера людської діяльності. Основні положення: наука, класифікація наук, суть технічних наук. Методологічні основи наукового пізнання і творчості. Організація та виконання наукових досліджень. Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи. Підготовка та використання наукових кадрів в Україні та світі. Вибір напряму наукового дослідження та етапи науково-дослідної роботи. Методологія розробляння та виконання наукових проектів. Логіко-структурний підхід до управління науковими проектами. Логіко-структурна матриця наукових проектів. Програмні системи управління проектами. Управління ризиками та ресурсами при виконанні проектів. Оформлення, апробація та впровадження результатів наукових досліджень. Етичні норми і цінності науки. Презентація наукових проектів.
Методи та критерії оцінювання: Написання та захист реферату (5%), стаття у Вікіпедії (5%), відповіді на практичних заняттях (5%), написання наукової статті для подальшого опублікування в журналі (10%), опис наукового проекту (15%), виступ з презентацією проекту (5%); усього 45% Екзамен: письмово-усна форма (55%)
Рекомендована література: 1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М.Шейко, Н.М. Кушнаренко.- 6-те вид., перероблене і доповнен. – К.: Знання, 2008.- 310 с. 2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004.- 240 с. 3. Ковальчук В.В., Моїсееєв Л.М., Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.- 3-є вид., переробл. І доповн. – К.: ВД «Професіонал», 2005.- 240 с. 4. Пилипчик М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Знання, 2007. – 270 с. 5. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. (підручник).- Львів: « Новий світ – 2000», 2011.- 550 с.

Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення (курсовий проект)

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Професор Федасюк Дмитро Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Уміння планувати і керувати часом при управлінні науковими проектами. Здатність продукувати нові ідеї. Уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати наукові задачі. Здатність застосовувати методологію наукових досліджень в професійній діяльності інженерії програмного забезпечення для виявлення актуальних наукових проблем, формування та критичного аналізування інформаційної бази, формулювання висновків і пропозицій. Уміння проводити дослідження на відповідному рівні. Здатність використовувати поглиблені професійно-профільні знання і практичні навички для розв’язання складних задач інноваційного характеру в інженерії програмного забезпечення. Здатність підвищувати ефективність застосування програмного забезпечення для розв’язання науково-технічних та інноваційних задач. Розуміння основних концепцій математичного моделювання та володіння методами дослідження та моделювання предметної області, для потреб якої розробляється програмне забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інновації та підприємництво в інженерії програмного забезпечення Ко-реквізити: Наукові дослідження та семінари за їх тематикою Практикум з підготовки наукових публікацій
Короткий зміст навчальної програми: Аналітичний розділ (10-15 с) з оглядом не менше 15 джерел, з яких не менше 5 наукових, не старіших за 5 років давнини Теоретичний розділ (15 - 25 с) з оглядом методів вирішення поставленої задачі
Методи та критерії оцінювання: Правильність і повнота пояснювальної записки (80%) Захист КП перед комісією (20%)
Рекомендована література: 1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М.Шейко, Н.М. Кушнаренко.- 6-те вид., перероблене і доповнен. – К.: Знання, 2008.- 310 с. 2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004.- 240 с. 3. Ковальчук В.В., Моїсееєв Л.М., Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.- 3-є вид., переробл. І доповн. – К.: ВД «Професіонал», 2005.- 240 с. 4. Пилипчик М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Знання, 2007. – 270 с. 5. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. (підручник).- Львів: « Новий світ – 2000», 2011.- 550 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).