Основи теорії надійності програмних систем

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.E.22
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Сенів М.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати знання основних понять і визначень теорії надійності, критеріїв надійності, законів розподілу часу до відмови. 2. Здатність продемонструвати знання методів аналізу надійності технічних систем. 3. Здатність продемонструвати знання основних математичних моделей надійності програмних систем. 4. Здатність продемонструвати знання основних методів забезпечення і підвищення надійності техніки. 5. Застосовувати математичний апарат теорії надійності для визначення показників надійності програмних систем за експериментальними даними. 6. Здійснювати дослідження надійності і ризику відновлюваних та невідновлюваних систем. 7. Здійснювати аналіз надійності систем складної структури.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити – Управління якістю програмного забезпечення кореквізити – Управління ризиками в інженерії програмного забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Фундаментальні поняття і визначення теорії надійності; Критерії надійності; Закони розподілу часу до відмови; Проблеми аналізу надійності складних технічних систем; Математичні моделі функціонування технічних елементів і систем в сенсі їх надійності; Методи аналізу надійності технічних систем; Надійність інформаційних систем; Аналіз надійності програмного забезпечення.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування; підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування (50%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1) Бобало Ю.Я., Волочій Б.Ю., Лозинський О.Ю., Мандзій Б.А., Озірковський Л.Д., Федасюк Д.В., Щербовських С.В., Яковина В.С. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с. 2) Яковина В. С. Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем : монографія / Яковина В. С., Федасюк Д. В., Сенів М. М., Нитребич О. О. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с. 3) Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 704 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).