Реінженерія програмного забезпечення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.M.17
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: к.т.н., доцент Федорчук Є. Н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результатi вивчення студенти повиннi: • знати моделі, методи i алгоритми розроблення шаблонів(патернів) для ПЗ різного призначення, зокрема для задач реінжинірингу бізнес-процесів, Веб-ресурсів, реінжинірингу ПЗ з використанням баз даних; • вмiти складати програми на мовах високого рiвня, користуватись програмними системами і засобами для проектування шаблонів моделювання і повторного використання компонент програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Назви тем Тема 1. Методологія реінжинірингу Вступ. Актуальні завдання у проблематиці реінжинірингу. Уніфікація і стандартизація поняття «реінжиніринг ІС». Розробка цілісних методологій реінжинірингу ІС.[1,2] Рівень методології й рівень технології реінжинірингу ІС.Огляд різних методик модернізації успадкованих систем: заміщення, модернізація,еволюція. .[1,2] Моделі модернізації систем. Каркасна модель. Технологія KADS для проектування ІС на основі шаблонів .[3] Реінжиніринг ПЗ у проектуванні Веб- додатків. Технології CMS, CMF, Joomla, Wordpress .[8] Реінжиніринг ПЗ на основі методу побудови оболонок для компонентів успадкованої системи. Використання технології CORBA. .[8] Реінжиніринг ПЗ на основі методів інтеграції з використанням CGI та на основі технології XML. .[7,8] Дослідження й розробка шаблонів реінжинірингу. Патерни . Класифікація патернів. .[6,7] Патерни проектування об’єктів інформаційних систем. Архітектурні і системні патерни. Патерни інтеграції інформаційних систем.[6,7] Тема 2. Технології та засоби реінжинірингу Засоби реінжинірингу в мовах програмування. Темплейти і суперкласи в С++,C#. Призначення і функції суперкласів. Шаблони класів. .[1,2] Реінжиніринг ПЗ на основі методу реплікації баз даних з використанням об’єктно-орієнтованого підходу. .[1,2] Уніфіковані програмні засоби для задач реінжинірингу. Макроси, бібліотеки, репозитарії, сховища даних, оболонки .[5] Задачі реінжинірингу бізнес-процесів. Моделі бізнес-процесів. Технології реінжинірингу бізнес-процесів ВІ та ВАМ.[4] Технології функціонального моделювання бізнес-процесів- IDEF0, IDEF3. Використання діаграм DFD для опису потоків даних. [6] Засоби Bpwin та Erwin для задач реінжинірингу бізнес-процесів. Архітектура і характеристики. Приклади застосування .[5] Застосування компонентних технологій для вирішення задач реінжинірингу.Технологія NET Framework. Характеристики і функції. .[2,3] Тенденції і напрямки розвитку технологій реінжинірингу. Можливості проблемно-орієнтованих технологій. Хмарні технології для реінжтнірингу.[3]
Методи та критерії оцінювання: Лабора-торні заняття 30 Реферат (індивід. завдання) 10 КР 20 Разом балів (ПК) 60 Контрольний захід (КЗ) 40 Семестрова оцінка (ПК+КЗ) 100
Рекомендована література: УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ. 1. Програмна інженерія: підруч. / К.М. Лавріщева; Ін-т програм. систем НАН України. — К.: Академперіодика, 2008. — 320 с. 2. Лаврищева Е.М., Грищенко В.Н.Сборочное программирование. Основы индустрии программных продуктов К.: Наук. Думка, - 2009.–371с. 3. Лавріщева К.М., Коваль Г.І., Бабенко Л.П., Слабоспицька О.О., Ігнатенко П.П Е- монографія «Нові теоретичні і прикладні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті генеруючого програмування” ДНТІ України за №67, жовтень 2011 4. Ткачук М.В. Моделі, методи та інформаційні технології адаптивної розробки і реінжинірингу інформаційно-управляючих систем. – автр. Дис. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, 2006. 5. Д. Ларман. Использование UML и патернов проектирования. М., Вильямс, 2002. 6. Р. Буч, Дж. Рамбо, А. Джекобсон. Язык UML. Руководство полозователя. М. LVR Пресс, 2001. 7. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. Приемы объектно - ориентированного проектировання Патерны Проектировання. Спб., Питер, 2003. 8. М. Фаулер. Архитектура корпоративных программних приложений. М., Вильямс, 2004. 9. G. Hohpe, B. Woolf. Enterprise Integration Patterns : Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. Addison-Wesley, 2004. 10. K. Alexander et al. Pattern Language. Oxford 1977. 11. Guckenheimer S., Perez J.I. Software Engineering with Microsoft Studio Team System. Crawfordsville:Adison–Wesley, 2006. — 304 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).