Управління витратами підприємства

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., доцент Адамів Марта Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Базові знання теоретико-прикладних засад управління витратами на підприємствах. • Базові знання системи управління витратами на підприємствах на засадах її структурної декомпозиції (планування витрат, організування центрів відповідальності, мотивування працівників за економію витрат, контролювання та регулювання витрат, формування методів управління витратами, ухвалення управлінських рішень щодо оптимізування витрат на підприємствах, інформаційно-комунікаційного та програмно-технічного супроводу управлінського процесу). • Базові знання класичного та сучасного інструментарію калькулювання собівартості продукції на підприємствах. • Уміння групувати витрати на підприємствах за різними ознаками та ідентифікувати їх за бухгалтерським, податковим та економічним підходами із використанням автоматизованих баз даних. • Уміння складати кошториси та калькуляції витрат на підприємствах із застосуванням різноманітних методів калькулювання. • Уміння розробляти та використовувати інформаційні системи і технології у сфері управління витратами підприємства. • Уміння розробляти та імплементувати спеціалізоване програмне забезпечення в управлінні витратами на підприємствах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і призначення управління витратами на підприємствах. Витрати підприємств як об’єкт управління. Типологія витрат на підприємствах. Підходи до ідентифікування витрат на підприємствах. Планування витрат на підприємствах. Організування центрів відповідальності на підприємствах. Мотивування працівників за економію витрат на підприємствах. Контролювання, діагностування та регулювання витрат на підприємствах. Управлінські рішення щодо оптимізування витрат на підприємствах. Фактори та резерви зниження витрат на підприємствах. Інформаційні системи і технології в управлінні витратами підприємств.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100 балів): усно-письмове опитування (80 балів), контрольна робота (20 балів).
Рекомендована література: 1. Артамонова, Н.С. & Акулюшина, М.О. (2018). Управління витратами: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 2. Данилко, В.К., Кушніренко, О.М. & Марченко К.С. (2019). Управління витратами. Київ: Каравела. 3. Кузьмін, О.Є. & Данилюк, М.О., ред. (2017). Управління витратами. Івано-Франківськ: Симфонія форте.