Впровадження та супровід програмного забезпечення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.M.15
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: к.т.н. Федорчук Є.Н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 1. Розуміти місце і призначення етапів впровадження та супроводу в життєвому циклі ПЗ; 2. Володіти основними техніками та практиками з організації та проведення впровадження і супроводу ПЗ; 3. Знати основні стандарти ISO та IEEE, присвячені впровадженню та супроводу ПЗ; 4. Володіти уніфікованою мовою моделювання UML для вирішення задач по впровадженню та супроводу ПЗ; 5. Розуміти призначення та вміти застосовувати інструментальні засоби для розробки, впровадження та супроводу ПЗ; 6. Розуміти принципи обчислень в хмарі, типи хмарних сервісів, та вміти їх використовувати для розгортання програмних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Процес розробки ПЗ 2. Уніфікована мова моделювання UML 3. Інтернет технології
Короткий зміст навчальної програми: Життєвий цикл ПЗ. Етапи впровадження та супроводу в життєвому циклі ПЗ Впровадження ПЗ. Основні аспекти і ризики впровадження Супровід ПЗ. Основні діяльності та техніки супроводу Модуль 2 Використання UML в процесі впровадження та супроводу ПЗ Інструментальні засоби для розробки, впровадження та супроводу ПЗ. Обчислення в хмарах. Сервіси Amazon Cloud та Windows Azure.
Методи та критерії оцінювання: Лабо-раторні заняття 50 Разом балів (ПК) 50 Контрольний захід (КЗ) 50 Семестрова оцінка (ПК+КЗ) 100
Рекомендована література: 1. ISO/IEC Information Centre http://www.standardsinfo.net/info/index.html 2. Software Development Templates – MS Word, Excel & Visio – Download http://www.mysoftwaretemplates.com/software-development-templates/ 3. ISO/IEC 14764:2006 - Software Engineering - Software Life Cycle Processes – Maintenance http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39064 4. IEEE Xplore - IEEE Standard for Software Maintenance http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=257623 5. Object Management Group – UML http://www.uml.org/ 6. Tools Directory : Software Development Tools http://www.softdevtools.com/modules/weblinks/ 7. Amazon Web Services http://aws.amazon.com/ 8. Windows Azure: Cloud Computing | Cloud Services | Cloud Application Development http://www.windowsazure.com/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).