Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.O.18
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Левус Євгенія Василівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи покликана максимально підготувати майбутніх магістрів до практичної роботи, підвищити рівень їх професійної підготовки, закріпити навики практичної роботи, забезпечити набуття вмінь та навиків роботи у виробничих, наукових, бізнесових колективах, оволодіти професійним досвідом для їх підготовки до самостійної трудової діяльності. Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи передує етапу виконання кваліфікаційної роботи і передбачає збір матеріалів для виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Під час її проходження студент має ознайомитися з практичною роботою щодо створення та супроводу програмного забезпечення і, продовживши роботу над магістерською кваліфікаційною роботою, зробити попередні практичні кроки до її реалізації. Студент повинен вдосконалити навики виконання обов'язків розробника програмного забезпечення та бізнес- чи системного аналітика в галузі інженерії програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Методології розробки програмного забезпечення Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення (КП)
Короткий зміст навчальної програми: Звіт повинен містити: титульний аркуш; зміст; опис місця проходження практики (структура підприємства – бази практики, наявні технічні й програмні засоби та характер виконаних робіт, пов'язаних із застосуванням інформаційних технологій, організація роботи в колективі); завдання, отримане на базі практики; результати виконання завдання на базі практики; завдання для виконання магістерського дослідження; опис проведених робіт, який має містити: обґрунтований вибір моделі життєвого циклу розроблення програмного забезпечення; характеристику обраних програмних технологій та засобів, призначених для реалізації методу вирішення поставленого завдання; результати проектування архітектури програмного забезпечення; висновки про отримані результати під час проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи; перелік опрацьованих інформаційних джерел; додатки (UML-діаграми, схематичні зображення, фрагменти текстів програм, приклади отриманих результатів тощо)
Методи та критерії оцінювання: - 30% – виконання завдання на базі практики (у відгуку вказує керівник від бази практики); - 20% – звітування за поточні завдання під час проходження практики (письмові звіти, презентації, доповіді); - 30% – виконання завдання стосовно теми магістерської кваліфікаційної роботи (на титульній сторінці звіту вказує науковий керівник роботи); - 20% – захист практики перед комісією. Практика зараховується, якщо студентом виконано на момент здачі звіту не менше 50% магістерської кваліфікаційної роботи.
Рекомендована література: 1. Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 (Із змінами, внесе-ними згідно з Наказом Міносвіти N 351 (v0351281-94) від 20.12.94) Про затвердження «Положення про проведення практики студентів вищих на-вчальних закладів України» / http://zakon.rada.gov.ua › z0035-93. 2. Методичні рекомендації зі складання програми практики студентів вищих навчальних закладів Міністерства освіти України від 14.02.96 р. №31-5/97. / http://sites.znu.edu.ua › Metod_rekom_pro_rozrob_progr_prak 3. Положення про організацію освітнього процесу в Національному універ-ситеті «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 10.12.2015 р. № 235-10. / Збірник нормативних актів Національного уні-верситету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 87 – 109. 4. Положення про організацію проведення практики студентів Національно-го університету «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 22.11.2017 р. № 265-10 / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 133 – 147. 5. Порядок формування робочої програми навчальної дисципліни» затвер-джений наказом ректора від 24 червня 2016 року №118-06. 6. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників. / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 203 – 211. 7. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП "УкрН-ДНЦ", 2016. – 17 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).